Artikelen door

Terugblik op adviesaanvraag kruiden inzaaien

Vorig jaar vroeg melkveehouder Johannes de Jong uit Tjerkgaast ons om advies. Zijn vraag was: Ik wil graag een plan van aanpak en stappenplan om meer kruidenrijk grasland te creëren. Ik wil meer rode klaver inzaaien voor een betere bodemstructuur, bodemleven en biodiversiteit. Kunnen jullie me daarmee helpen? Verloop uitvoering LAP-adviseur Christiaan Bondt is een […]

Bijna 3 km aan voederhagen planten

We kunnen terugkijken op een mooie bijeenkomst gisteren in Baaium bij boer Marten de Jong. 14 Friese melkveehouders gaan bijna 3 km aan voederhagen op hun erf aanplanten. Wat zijn de voordelen? Goed voor de biodiversiteit Uiteraard is het een veekering Het ziet er fraai en ‘landelijker’ uit en is goed voor de koegezondheid. Koegezondheid […]

Casus gruttoland van Bote de Boer

Onze bedrijfseconomische adviseur Jelmer Sietzema heeft eind vorig jaar advies uitgebracht aan melkveehouder De Boer uit Tjerkwerd. LAP-adviseur Doede Kooistra was nauw bij de totstandkoming van deze casus betrokken. De familie De Boer heeft een melkveebedrijf met een bedrijfsvoering gericht op weidevogelbeheer. Eén van de zonen is in de maatschap gekomen en om zowel het […]

Samen met gedeputeerde Fokkinga op bezoek bij Woudstra’s pleats

Vandaag hadden we onze jaarlijkse bijeenkomst met gedeputeerde Fokkinga, mensen van de afdeling Landbouw, afdeling Natuur van provinsje Fryslân, het bestuur van Living Lab Fryslân en ons team. We waren dit keer te gast bij Jan en Jojanneke Woudstra van Woudstra’s pleats. Vice versa is veel kennis en inspiratie gedeeld. We zijn begonnen met een […]

Boerenexperimenten in de Friese kleiweide – de LAP helpt

Vanuit de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw worden vernieuwende ideeën van twee of meer agrarische ondernemers ondersteund.  Denk bijv. aan een experiment op het gebied van natuurinclusieve teelttechniek, perceelinrichting, smart farming en/of gebruik van omgevingsfactoren of een combinatie daarvan. Voor wie? Samenwerkingsverbanden van twee of meer agrarische ondernemers in de Friese Kleiweide al dan niet samen met gebiedspartijen als terreinbeheerders of […]

Mening van Friese boeren over natuurinclusieve landbouw

Begin dit jaar is door de provinsje Fryslân i.s.m. de WUR en ons een enquête over natuurinclusieve kringlooplandbouw opgesteld en verspreid onder Friese boeren. Samenvatting: De enquête is door 383 boeren volledig ingevuld. 77% daarvan is melkveehouder, 7% akkerbouwer, 0,3% glastuinbouwer, 4,9% gemend bedrijf, 1% intensieve veehouderij en 9,7% vormde een gemende groep van geiten-, […]

Voorbereiding bijeenkomst Landbouw Adviespool 1 jaar!

We zijn druk bezig met de voorbereiding van vanmiddag, dan is er nl. een excursie voor de 30 adviseurs van de Landbouw Adviespool. De LAP is 1 jaar actief en inmiddels hebben we al 40 cases in behandeling en/of afgerond. Dat mag gevierd worden! Vanmiddag gaan we met elkaar op excursie naar Gruttoland van boer […]

Presentatie aan afd. Agri van Rabobank

Vanochtend waren we uitgenodigd door de Rabobank om te vertellen over Living Lab en de Landbouw Adviespool. Collega Carla Boonstra en LAP-coördinator Martine Hijlkema deden het verhaal. Een dynamische bijeenkomst, waar we energie van kregen. Door goede vragen, veel interesse, mooie dialogen en het opdoen van nieuwe inzichten. Al het informatiemateriaal is meegenomen. Als de […]

Veldbijeenkomst op 1 juni in Eagum: Wat is natuurinclusieve landbouw?

Van de totale oppervlakte aan landbouwgrond wordt in Fryslân maar liefst 40% verpacht! Om meters te maken richting natuurinclusieve landbouw rijst de vraag: Kun je natuurinclusieve landbouw vertalen in pachtvoorwaarden? Om hier handen en voeten aan te geven, willen we eerst, in de praktijk, uitleggen en vooral ook laten zien wat natuurinclusieve landbouw is. I.s.m. provinsje […]