Artikelen door

100 boeren verder geholpen door inzet van LAP

Donderdag 6 juli viert de organisatie samen met de adviseurs een feestje in Menaldum, op het regeneratieve melkveebedrijf van Jan en Johanneke Woudstra. Inmiddels hebben we 100 boeren verder mogen helpen met de concretisering van natuurinclusieve landbouw op hun eigen bedrijf. De pool bestaat uit 30 onafhankelijke adviseurs, zij helpen Friese boeren op hun erf met […]

Film Bodemwinst is volledig te zien via YouTube

De film ‘Bodemwinst 2023’ van Rob Busquet én met een rol voor zeven Friese boeren is nu volledig te zien via internet. De première was op 19 april in Pathé te Leeuwarden in een goed gevulde zaal. De maker wil met de film een inhoudelijke bijdrage leveren aan de toekomst van de landbouw rond het […]

Inzet LAP bij gebiedsproces Aldeboarn De Deelen

Boeren in het Veenweidegebied Aldeboarn De Deelen kunnen gebruik maken van adviseurs uit de Landbouw Adviespool. Ze hebben te maken met het aanpassen van hun bedrijfsvoering door het verhogen van het waterpeil. Tot €3.000,- mogen ze gebruik maken de diensten van een specialist die hen helpt met het antwoord op hun vragen (2 vragen a […]

Terugblik op adviesaanvraag kruiden inzaaien

Vorig jaar vroeg melkveehouder Johannes de Jong uit Tjerkgaast ons om advies. Zijn vraag was: Ik wil graag een plan van aanpak en stappenplan om meer kruidenrijk grasland te creëren. Ik wil meer rode klaver inzaaien voor een betere bodemstructuur, bodemleven en biodiversiteit. Kunnen jullie me daarmee helpen? Verloop uitvoering LAP-adviseur Christiaan Bondt is een […]

Bijna 3 km aan voederhagen planten

We kunnen terugkijken op een mooie bijeenkomst gisteren in Baaium bij boer Marten de Jong. 14 Friese melkveehouders gaan bijna 3 km aan voederhagen op hun erf aanplanten. Wat zijn de voordelen? Goed voor de biodiversiteit Uiteraard is het een veekering Het ziet er fraai en ‘landelijker’ uit en is goed voor de koegezondheid. Koegezondheid […]

Casus gruttoland van Bote de Boer

Onze bedrijfseconomische adviseur Jelmer Sietzema heeft eind vorig jaar advies uitgebracht aan melkveehouder De Boer uit Tjerkwerd. LAP-adviseur Doede Kooistra was nauw bij de totstandkoming van deze casus betrokken. De familie De Boer heeft een melkveebedrijf met een bedrijfsvoering gericht op weidevogelbeheer. Eén van de zonen is in de maatschap gekomen en om zowel het […]

Samen met gedeputeerde Fokkinga op bezoek bij Woudstra’s pleats

Vandaag hadden we onze jaarlijkse bijeenkomst met gedeputeerde Fokkinga, mensen van de afdeling Landbouw, afdeling Natuur van provinsje Fryslân, het bestuur van Living Lab Fryslân en ons team. We waren dit keer te gast bij Jan en Jojanneke Woudstra van Woudstra’s pleats. Vice versa is veel kennis en inspiratie gedeeld. We zijn begonnen met een […]

Boerenexperimenten in de Friese kleiweide – de LAP helpt

Vanuit de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw worden vernieuwende ideeën van twee of meer agrarische ondernemers ondersteund.  Denk bijv. aan een experiment op het gebied van natuurinclusieve teelttechniek, perceelinrichting, smart farming en/of gebruik van omgevingsfactoren of een combinatie daarvan. Voor wie? Samenwerkingsverbanden van twee of meer agrarische ondernemers in de Friese Kleiweide al dan niet samen met gebiedspartijen als terreinbeheerders of […]

Mening van Friese boeren over natuurinclusieve landbouw

Begin dit jaar is door de provinsje Fryslân i.s.m. de WUR en ons een enquête over natuurinclusieve kringlooplandbouw opgesteld en verspreid onder Friese boeren. Samenvatting: De enquête is door 383 boeren volledig ingevuld. 77% daarvan is melkveehouder, 7% akkerbouwer, 0,3% glastuinbouwer, 4,9% gemend bedrijf, 1% intensieve veehouderij en 9,7% vormde een gemende groep van geiten-, […]