Casus gruttoland van Bote de Boer

Onze bedrijfseconomische adviseur Jelmer Sietzema heeft eind vorig jaar advies uitgebracht aan melkveehouder De Boer uit Tjerkwerd. LAP-adviseur Doede Kooistra was nauw bij de totstandkoming van deze casus betrokken.

De familie De Boer heeft een melkveebedrijf met een bedrijfsvoering gericht op weidevogelbeheer. Eén van de zonen is in de maatschap gekomen en om zowel het inkomen als de zorg voor de weidevogels op niveau te houden, dient de bedrijfsvoering bijgestuurd te worden.

Vraag aan de LAP:

‘Hoe kan gezorgd worden voor én een gezond verdienmodel voor de boer en een blijvende bloeiende biotoop voor de vele weidevogels die nu van het land gebruik maken?’

LAP-aanpak

Onze adviseur heeft een projectplan op hoofdlijnen opgesteld, waarmee de betreffende melkveehouder in samenwerking met partijen, zoals de provinsje Fryslân en Agrarisch Natuurfonds Fryslân, tot verdere afspraken kan komen en uiteraard tot uitvoering.

Stavaza

Inmiddels is bovengenoemde traject in de fase beland dat Agrarisch Natuurfonds Fryslân certificaten te koop aanbiedt waarmee burgers en andere partijen door aankoop kunnen zorgen dat het weideland een parel blijft voor de weidevogels. Lees hier meer over dit project.

Weidevogelaanpak van de melkveehouder

De weidevogelparel is een zeer goed broedgebied van de grutto’s, kieviten en tureluurs. Jaarlijks zijn er zo’n 200 weidevogelnesten te vinden.

Om de weidevogels te helpen beheert hij twintig hectare als agrarische natuur. Het grondwaterpeil is daar omhoog gebracht, er wordt alleen bemest met ruige stalmest, het gras is daar kruidenrijk en het maaien stelt hij uit om zo veel mogelijk kuikens vliegvlug te krijgen.

Fijn dat de LAP een bijdrage heeft kunnen leveren om dit project een fase verder te brengen.