Advies mogelijkheden weidevogelbeheer

Vraagstelling

Een melkveehouder uit het midden van Friesland wil weten wat er op het gebied van weidevogelbeheer mogelijk is op zijn land. LAP-adviseur Henk Oud heeft deze opdracht aangenomen.

Huidige situatie

Henk heeft de betreffende percelen samen met de boer bezocht. Het is vrij laag liggend greppelland met een oude vegetatie, bestaande uit meest witbol, geknikte vossenstaart en enkele meer kruidenrijke stukken. Ze liggen deels tegen het erf aan van de voormalige eigenaar, waar ook een buizerd broedt.

Het gebied ligt niet in het Leefgebied open grasland en daarmee kunnen ANLB weidevogelpakketten hier op dit moment niet worden afgesloten. In een telefonisch contact met vogelwachter Jan Germ Brouwer geeft deze aan dat er nagenoeg geen weidevogels broeden of gebroed hebben de laatste jaren. Daarmee wordt ook de kans op een wijziging van het zoekgebied naar open grasland niet kansrijk.

Omdat het gebied onder Leefgebied natte dooradering  valt is onder voorbehoud de enige mogelijkheid het afsluiten van kruidenrijke randen van 4 meter. Deze randen mogen niet worden bemest en niet worden gemaaid voor 15 juni. Praktisch gezien betekent dit dat die randen moeten blijven staan tot na 15 juni als de rest van het perceel eerder zou worden gemaaid. De vergoeding bedraagt op dit moment ongeveer € 1.250/ha kruidenrijke rand. Voor alle duidelijkheid; voor dit seizoen kan er niets meer worden afgesloten.

Het gebied ligt in het werkgebied van Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Tusken Skarren en Marren. Het afsluiten van pakketten loopt in principe via agrarisch collectief It Lege Midden. Henk heeft met de voorzitter afgesproken dat het collectief deze vraag meeneemt in de aanvraag voor 2023. Hoe deze pakketten er voor 2023 en later exact uitzien, welke vergoedingen erbij horen en of er voldoende budget is, is op dit moment niet bekend.

Conlusie

De weidevogel beheerpakketten zijn in dit gebied niet opengesteld. Er is afgesproken dat het collectief met de boer contact opneemt zodra de openstelling  voor 2023 en verder een feit is. Naar verwachting zal dit in september zijn. Het zullen dan pakketten zijn die behoren bij het leefgebied natte dooradering.

Concrete adviezen voor de lezer:

  • Als een perceel niet valt in het Leefgebied open grasland, dan kunnen de ANLB weidevogelpakketten hiervoor niet worden afgesloten.
  • Valt een gebied in het Leefgebied natte dooradering? Dan is onder voorbehoud de enige mogelijkheid het afsluiten van kruidenrijke randen van 4 meter.
  • Deze randen mogen niet worden bemest en niet worden gemaaid voor 15 juni. De vergoeding bedraagt op dit moment ongeveer € 1.250/ha kruidenrijke rand.
  • Informeer bij het agrarisch collectief welke weidevogel beheerpakketten er in jouw gebied beschikbaar zijn of komen.

22.036/MZ