Bedrijfseconomische verkenning naar een biologische bedrijfsvoering

Aanleiding

Een melkveehouder uit Noordwest Friesland wil graag onderzoeken of een overstap naar een biologische bedrijfsvoering bedrijfseconomisch aantrekkelijk is. Het bedrijf telt 70 ha grasland en 10 ha land is in gebruik voor de teelt van voedergewassen. Momenteel worden er 128 melkkoeien gemolken en zijn er zo’n 40 stuks jongvee op het bedrijf. LAP-adviseur Kees Water (www.ekopart.nl) heeft deze case aangenomen en de bedrijfseconomische gegevens doorberekend.

Vraagstelling

“Graag zouden wij ons oriënteren op omschakeling naar biologisch. Hier zouden wij advies bij willen van Kees Water. Wij hebben Kees nu enkele keren ontmoet en hebben vertrouwen in zijn manier van denken.”

Het plan

In de huidige bedrijfsvoering is een ruime ruwvoerpositie. Bij een eventuele omschakeling naar biologisch wordt gekozen voor een nog relatief intensieve bedrijfsvoering. Uitgangspunt is dat de melkveehouder na omschakeling zelfvoorzienend zal zijn in de ruwvoervoorziening.

Saldi

De bedrijfsbegroting

Het resultaat

Het productieresultaat levert na omschakeling een extra bedrijfsrendement op.  De prognose van het bedrijfsresultaat Biologische bedrijfsvoering is € 132.700. Daarmee levert omschakeling bijna € 24.000 per jaar meer op ten opzichte van de Huidige Situatie

Hierbij is ervan uitgegaan dat er geen extra investeringen in de bedrijfsvoering zijn gepland.

De extra kosten gedurende omschakelingsperiode zijn hierbij niet verwerkt.

Toelichting

Bedrijfsresultaten in ct. per kg geleverde melk

Aanbevelingen en advies

Op basis van de te verwachten bedrijfsresultaten van de bedrijfseconomische verkenning, kan dit bedrijf op korte termijn omschakelen naar een biologische bedrijfsvoering.

Algemene adviezen bij overweging omschakeling naar biologische bedrijfsvoering:

 • U dient zich te houden aan de wetgeving biologische productiemethoden. In het algemeen geldt hierbij dat u kennis moet hebben van de Skal-voorwaarden en uw bedrijf als zodanig moet inrichten en beheren. https://www.skal.nl/certificeren/veehouderij
 • Natuurweide heeft een convenant getekend met de zuivelafnemers voor wat betreft aanvullende voorwaarden. Deze gelden na omschakeling ook voor uw bedrijf. https://ikbenbio.org/aanvullende-normen/
 • Indien u uw bedrijf gaat omschakelen:
  • Vraag dan een omschakelpakket bij Skal aan
  • Informeer naar de mogelijkheden om uw melk biologisch af te zetten bij uw huidige of toekomstige afnemer.
  • Informeer vroegtijdig uw huidige of potentiële afnemers en toeleveranciers van uw voornemen voor omschakeling.
  • Maak een goed planning en strategie voor de omschakeling en neem contact op met Skal.
  • Loop uw veebehandelplan samen met uw veearts door en stem deze af op de Bio-regelgeving.
  • Schakel bij voorkeur uw bedrijf om bij de aanvang van het weideseizoen (in ieder geval voor de eerste snede).
 • Bij het maken van evt. afspraken voor samenwerking met biologische akkerbouwers/natuurorganisaties is het aan te bevelen om uit te gaan van een duurzame relatie aangezien uw bedrijf afhankelijk is/wordt van de aanvoer van voldoende ruwvoer.
 • Kijk op voor ondersteunende maatregelen: www.RVO.nl

22.027/mz