Bedrijfseconomische verkenning van nieuwe bedrijfsopzet met een biologische bedrijfsvoering

De bedrijfsopzet is gebaseerd op biologische beheer van landbouwgronden en melkvee.

Aanleiding

Een jonge boer uit de buurt van Franeker is gevraagd om de bedrijfsvoering van een melkveehouderij vanaf eind 2023 biologisch voort te zetten. Hij wil graag weten of die overgang voor dit bedrijf rendabel is. LAP-adviseur Kees Water (www.ekopart.nl) heeft deze opdracht uitgevoerd.

1. Het plan

Deze economische verkenning beoogt een nieuwe bedrijfsopzet in een samenwerking met drie partijen, met een biologische bedrijfsvoering

Deze economische verkenning is gebaseerd op de door de boer aangedragen uitgangspunten.

Bij de plannen is uitgegaan van een bedrijfsvoering:

 • Conform de EU-norm voor de biologische landbouw.
 • Datagegevens van de biologische melkveehouderij van Ekopart en DLV-Rundvee Advies
 • Kwantitatieve Informatie 2022-2023

Alle in het rapport vermeldde bedragen en prijzen zijn exclusief BTW

2. Saldi

3. De bedrijfsbegroting

De loonwerkkosten zijn ten opzichte van huidige situatie (2021-2022) aanzienlijk beperkt doordat:

 • Er intensiever geweid gaat worden.
 • Er afgezien wordt van het voeren via een loonwerker.
 • De kosten voor mestrijden gemiddeld lager worden.

4. Resultaat

Bovenstaande prognose van het bedrijfsresultaat van de bedrijfsopzet met een biologische bedrijfsvoering, zoals hierboven vermeld, is exclusief mogelijke financieringslasten, dan wel vergoeding inbreng productiemiddelen door de verschillende maten/vennoten. Hierbij is ervan uitgegaan dat er daarnaast ook geen extra investeringen in de bedrijfsvoering heeft gepland. De extra kosten gedurende omschakelingsperiode zijn hierbij niet verwerkt

Toelichting technisch en financieel

Fosfaat en stikstof ruimte

N-plaatsingsruimte zonder derogatie

 

5. Conclusie, aanbevelingen en advies

 • Op basis van de te verwachten bedrijfsresultaten van deze bedrijfseconomische verkenning, naar een biologische bedrijfsvoering, kunnen partijen de samenwerking op basis van deze gekozen uitgangspunten verder uitwerken en concreet vormgeven. Afhankelijk hiervan zal blijken of een bedrijfsopzet met omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering voldoende economisch perspectief voor de toekomst zal hebben.
 • Een biologische melkveehouder dient zich te houden aan de Wetgeving biologische productiemethoden. In het algemeen geldt hierbij dat de boer kennis moet hebben van de Skal-voorwaarden en het bedrijf als zodanig moet inrichten en beheren. (https://www.skal.nl/certificeren/veehouderij )
 • Natuurweide heeft een convenant getekend met de zuivelafnemers voor wat betreft aanvullende voorwaarden. (https://ikbenbio.org/aanvullende-normen/)
 • Indien u uw bedrijf gaat omschakelen:
 • Vraag dan een omschakelpakket bij Skal aan.
 • Informeer naar de mogelijkheden om uw melk biologisch af te zetten bij uw huidige of toekomstige afnemer.
 • Informeer vroegtijdig uw huidige of potentiële afnemers en toeleveranciers van uw voornemen voor omschakeling.
 • Maak een goed planning en strategie voor de omschakeling en neem contact op met Skal.
 • Loop uw veebehandelplan samen met uw veearts door en stem deze af op de Bio-regelgeving.
 • Schakel bij voorkeur uw bedrijf om bij de aanvang van het weideseizoen (in ieder geval voor de eerste snede).
  • Bij het maken van evt. afspraken voor samenwerking met biologische akkerbouwers/ natuurorganisaties is het aan te bevelen om uit te gaan van een duurzame relatie aangezien het bedrijf afhankelijk is/wordt van de aanvoer van voldoende ruwvoer.
 • Kijk op voor ondersteunende maatregelen: RVO.nl

N.B.: de illustraties bij dit kennisdelingsdocument dienen puur ter illustratie en zijn niet gelinkt aan dit bedrijf.

23.078/mz