Ontwikkeling van melkveehouderij naar een biologische bedrijfsvoering

Vraagstelling

Is de overgang naar een biologische bedrijfsvoering rendabel voor mijn melkveehouderij?

 Aanleiding

Een melkveehouder uit het midden van de provincie wil graag een bedrijfsspecifieke berekening in verband met een eventuele overgang naar een biologische bedrijfsvoering. Op het bedrijf worden momenteel 190 melkkoeien gemolken en er is 142 ha land in gebruik. Het bedrijf bevindt zich op ca 400 m van een Natura-2000 gebied.

LAP-adviseur Kees Water (Ekopart) heeft deze case aangenomen.

 1. Technische uitgangspunten

Voor dit bedrijf is recent een plan voor de toekomst opgesteld. Dit plan is gebruikt als uitgangspunt voor dit plan Biologisch. Voorts is gebruik gemaakt van:

 • De aangeleverde boekhoudresultaten
 • De bedrijfsspecifieke Kringloopwijzer
 • Conform uitgangspunten regelgeving biologisch productiemethoden in de
 • Databestand van Ekopart m.b.t. de bedrijfsresultaten van de biologische melkveehouderij.
 • Kwantitatieve Informatie van Wageningen UR Livestock Research 2022-2023

Enige maatregelen hierbij:

 • De teelt van snijmaïs op het bedrijf wordt vervangen door grasland en maaiweide gras-klaver.
 • Ten behoeve van de ruwvoerdekking wordt extra landbouwgrond aan Plan Biologisch toegevoegd, waardoor het bedrijf extensiever wordt.
 • De productiviteit en kwaliteit van het grasland nemen na omschakeling af.

Er wordt uitgegaan van het vervallen van derogatie per 2027.

Technische uitgangspunten

 • Veebezetting op basis eigen ruwvoer 1,58 gve per ha, incl. gewas op stam
 • Aandeel krachtvoer in rantsoen 24,00 per 100 kg melk, excl. melkpoeder
 • Opfok kalveren 950 liter per gem. aanwezig kalf
 • Gemiddelde vervanging melkvee 24%
 • Ds-productie grasland Bio 82,5% voor landbouwgrond
 • Vem per kg ds 98,0%
 1. Financieel Resultaat

Financiële uitgangspunten Biologisch Plan

 • Melkprijs: 38,5 + 1,18 ct /kg gecorrigeerd voor. vet/eiwit
 • + 5 ct weidevogeltoeslag
 • Bio-toeslag melk 11,5 ct/kg te leveren melk, minus 5 ct weidevogeltoeslag
 • Bio-toeslag op omzet en aanwas 10%
 • GLB-toeslag 100 euro extra per ha voor status goud (HS= zilver)
 • Prijs Biologisch. krachtvoer 55,50 ct/kg
 • Prijs ruwvoer nvt
 • Kosten fokkerij 85% per melkkoe
 • Kosten diergezondheid/ melkkoe 70% per melkkoe
 • Overige veekosten incl. jongvee-opfok kosten
 • Kosten meststoffen geen N-kunstmest, evt. reparatie of bekalking

Financiële uitgangspunten Biologisch Plan

 • Grondaankoop 8 ha a € 45.000 per ha
 • Lasten 3% rente, in 30 jaar aflossen
 • Ruimte productierechten Fosfaat 945 kg fosfaatrechten
 • Verschil ruimte Stikstofrechten HS-Bio: 4443 kg stikstofrechten
 • Mestafzet kosten 10 euro per m3 mest (a 4 kg N/m3)
 • Meerkosten Skal e.d. 2.000 euro per jaar3.Samenvatting

In onderstaand overzicht zijn de veranderingen in omzet en kosten grafisch samengevat.

 1. Bedrijfsspecifieke conclusies

Dit is een prognose gebaseerd op de door de aanvrager aangeleverde uitgangspunten van diens bedrijf (Plan 3D Agro 2024-2025) en de huidige actuele verwachtingen van de kosten en opbrengsten van de biologisch melkveehouderij, zoals hieronder staat vermeld.

 • Omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering levert naar verwachting een bedrijfsresultaat op dat € 12.688 per jaar lager is dan het huidige plan 2024-2025.
 • Hierbij is ervan uitgegaan dat er als extra investering 8 ha landbouwgrond moet worden aangekocht.
 • De financiële jaarlasten nemen hier door aanzienlijk toe, waardoor de liquiditeits-ontwikkeling in het biologisch plan sterk wordt beperkt.
 • Wel blijft de liquiditeitsontwikkeling met het Biologisch plan positief.
 • De overgang naar Biologisch biedt bij scherp boeren wel perspectief.
 1. Aanbevelingen en advies
 • Hou rekening met onzekere factoren, bijvoorbeeld m.b.t. de compensatie door aankoop van extra kunstmest en mestafzetkosten ten gevolge van het wegvallen van de derogatie.
 • Hou rekening met onzekere ontwikkeling van de omzet (melkgeld), en kosten krachtvoer, meststoffen, loonwerkkosten, brandstof en energiekosten.
 1. Advies aan de lezer die overweegt om over te schakelen:
 • De extra kosten gedurende omschakelingsperiode zijn in bovenstaande verkenning niet verwerkt.
 • Tracht in uw omgeving extra land te verwerven om uw ruwvoerpositie bij omschakeling te versterken en daarmee de voerkosten in de hand te houden.
 • Optioneel aankoop vervangen door (erf)pacht, kan financieringslasten aanzienlijk verlagen.
 • Informeer uw zuivelfabriek van uw voornemen en vraag hen naar de mogelijkheden om de melk biologisch af te zetten.
 • Neem kennis van de regelgeving van biologische productiemethoden en aanvullende voorwaarden via: skal.nl en www.ikbenbio.org/aanvullende-normen/
 • Ga in overleg met uw accountant om de fiscale consequenties te bespreken.
 • Ga in overleg met uw bank en vraag hen u behulpzaam te zijn bij het realiseren van uw plannen en u te informeren over de mogelijkheden van:
  • Borgstellingsfonds
  • Vermogensversterkend krediet
  • Groenfondsfinanciering
 • Kijk op voor ondersteunende maatregelen: RVO.nl
 1. Over het algemeen kan worden geconcludeerd:
 • Door de overgang naar een biologische bedrijfsvoering neemt de melkproductie af.
 • De kosten voor de aankoop van biologisch krachtvoer liggen hoger dan bij regulier krachtvoer.
 • De extra opbrengsten vanuit het GLB (door overgang van Zilver naar Goud), het vervallen van de kosten voor kunstmestaankoop en de verminderde mestafzetkosten wegen niet op tegen de extra kosten die de overgang naar biologisch met zich meebrengt.
 • Er is meer grond nodig vanwege de extensivering.

N.B.: de bij deze case geplaatste foto dient slechts ter illustratie.

22.058/mz