Verlenging huidige ligboxenstal met mestscheiding bij de bron

Vraagstelling

De vraag die aan de LAP werd gesteld door een melkveehouder uit centraal Friesland, luidt als volgende:

 “Binnen nu en 3 jaar willen wij onze huidige stal met roostervloer verlengen. Wij zijn op zoek naar het best passende systeem op ons bedrijf om mest te scheiden bij de bron in onze te verlengen stal.

Daarnaast willen we ook graag advies over de subsidieregeling Investeringsregeling groen economisch herstel.”

Als adviseur uit de Landbouw Adviespool is Atze Abma aan deze casus gekoppeld.

 

Huidige situatie

Melk- en kalfkoeien 135 stuks op 60 ha land. Hoogproductieve dieren op melkrobot en de rest door de melkstal. Bedrijfsvoering is gericht om op ruwvoer ‘zo veel mogelijk’ te melken met zomerstalvoeren en weiden. Productie ruim 9.000 kg per koe met krachtvoerverbruik van 22 kg per 100 kg melk.

 

Toekomstplannen

De boer heeft de wens om zijn bedrijf uit te breiden met 85 melkkoeien. Het totale veebeslag wordt dan 140 melk- en kalfkoeien en ca 75 stuks jongvee.

Hij wil:

  • De mest gaan scheiden op de vloer.
  • Stro in de boxen.
  • Rubber op de vloer (vanwege Beter Leven keurmerk)

Afhankelijk van het antwoord moet de uitbreiding worden onderkelderd of voorzien van een dichte vloer met snelle gierafvoer naar de bestaande kelder.

 

Concreet advies

De adviseur heeft de melkveehouder bezocht om het bedrijf te beoordelen en in het gesprek kwam naar voren dat hij de mest wil scheiden op de vloer, stro in de boxen en rubber op de vloer (vanwege Beter Leven keurmerk). De vraag was hoeveel opslagruimte er nodig is voor de dunne fractie en voor de dikke fractie. Daarbij moet er rekening worden houden met het verdunnen van de dunne fractie om extra emissie te beperken. Dit verdunnen vindt plaats door het regelmatige sproeien van de vloeren. De adviseur is vervolgens gaan rekenen en heeft de melkveehouder voorzien van de juiste berekeningen. Voor de melkveehouder was vooral de emissiereductie door de watertoevoeging een eyeopener en was tevreden over het gegeven advies.

 

Uitvoering/aanpak

Met deze berekening kan hij verder met de bouwplannen en het aanvragen van de benodigde subsidie.

 

Algemeen advies voor de lezer

Emissievermindering ontstaat voor een deel doordat de vloer door het besproeien met water, schoner is. Een belangrijke factor is ook de emissie uit de opslag van de dunne fractie. Hoe beter je de mest gaat scheiden, hoe hoger de kelderemissie wordt, zo blijkt uit onderzoek op de Dairy Campus. Verdunnen of aanzuren van de dunne fractie verminderd de emissie aanzienlijk. 50% verdunnen geeft ongeveer 50% emissiereductie uit de kelder.

Voor toepassing op het land wordt vaak een verdunning van 1:1 of 2 dunne fractie – water aangehouden. Hiermee verbeter je de benutting en verminder je de emissie bij het uitrijden*. Bovendien voorkom je verbranding. De graslandopbrengst neemt door verdund uitrijden van mest toe. Je bedrijfsresultaat wordt met deze maatregel naar verwachting positief beïnvloed.

*De benutting van de dunne fractie en de hoeveelheid emissie en wordt mede bepaald door het weer tijdens en direct na het uitrijden.

 

N.B.: de gekozen foto dient slechts ter illustratie en is niet aan deze casus verbonden.