LLF en LAP in Noordz

Wie zijn de mensen áchter LLF en LAP? Donderdag 21 april stond het team van Living Lab Fryslân/Landbouw Adviespool in bijlage Noordz van de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad.

Het hele artikel lees je hier

Brûsplakbijeenkomst Natuurinclusieve (ver)pacht

‘Grond speelt een sleutelrol in de transitie naar natuurinclusieve landbouw’.

Gelukkig zien we steeds meer partijen die welwillend staan ten opzichte van natuurinclusieve landbouw (NIL). Kun je dit ook vertalen in pachtvoorwaarden? Welke verschillende mogelijkheden zijn er om meer natuurinclusieve voorwaarden toe te passen die zowel voor de pachter als verpachter goed werkbaar en renderend zijn?

Deze vragen worden tijdens deze bijeenkomst belicht vanuit verschillende perspectieven.

We laten een breed scala aan mogelijkheden zien en de deelnemers aan de ronde tafel vertellen over hun ervaringen wat goed gaat en waar je op moet letten bij NIL-voorwaarden in pachtcontracten. Zo gaan we met elkaar de dialoog aan om elkaar te informeren en inspireren. Alleen met elkaar kunnen we een stap voorwaarts maken!

Wie komen allemaal aan bod?

Verpachters, denk aan: kerken, stichtingen, natuurorganisaties, overheden, marktpartijen, en nieuwe innovatieve grondinitiatieven, een aantal pachters en de WUR.

Interactieve sessie inclusief publiek in het kerkje te Friens (digitaal en fysiek)

Dit wordt een brûzjende, interactieve avond waarbij er voldoende tijd is voor het stellen van vragen en het voeren van een inhoudelijke dialoog. In het 2e deel van de avond gaan een aantal experts (vanuit verschillende perspectieven) een ronde tafel gesprek met elkaar aan onder begeleiding van een ervaren gespreksleider.

Uitnodiging

Lees alles over deze avond boordevol inspiratie in de uitgebreide uitnodiging en geef je op:

Klik hier voor informatie over het kerkje in Friens.

Video’s ter promotie van de Landbouw Adviespool

‘Wat is de Landbouw Adviespool (LAP) precies’? ‘Wat kan ik daar verwachten’? ‘Is het gratis’? ‘Op welke manier kan ik verder geholpen worden door contact te leggen met de LAP’?

Bekendheid LAP

We merken dat er nog steeds wel onduidelijkheid heerst rondom de LAP en onbekend maakt onbemind, vandaar dat we met een filmer op pad zijn gegaan en met beeld en geluid meer duidelijkheid proberen te creëren. De LAP is best wel een uniek initiatief in agrarisch Nederland. Het biedt kansen voor agrariërs om gefundeerde stappen te zetten richting natuurinclusieve landbouw doordat een expert met je meedenkt en adviseert.

Tot € 1500,- is het advies gratis, inmiddels zijn er al tal van boeren aan adviseurs gekoppeld en cases uitgewerkt. We hopen dat de video’s wat meer duidelijkheid bieden. We hebben vier video’s opgenomen, vanaf nu brengen we de komende drie weken elk week een nieuwe casus in beeld voor inspiratie via social media.

We trappen nu af met de algemene video die algemene uitleg geeft over de Landbouw Adviespool.

Heb je vragen? Klik dan hier om contact op te nemen met Martine.

Nieuwsgierig naar de video’s die verschillende cases in beeld brengen? Je kunt ze hieronder al bekijken of via ons YouTube kanaal.

Casus Bodemvruchtbaarheid van Piet Jan Thibaudier uit Lemmer:

Casus Nieuwe stal voor vaste mest van Broer Voolstra uit Nes (Akkrum):

 Casus Kruidenrijk grasland van verpachter Okkinga en pachter Flapper uit Wartena:

Nieuwe openstelling Sabe-regeling op 4 april

Voor boeren en tuinders: Let op, op 4 april a.s. start er weer een openstelling van de Sabe-regeling. je kunt je voucher dan verzilveren bij BAS-erkende adviseurs.
 
Deze vouchers gaan meestal ‘als zoete broodjes over de toonbank’, wees er dus snel bij.
 
De Sabe regeling gaat open voor de volgende vouchers:
Adviesvouchers, voor innovatief advies over duurzame landbouw voor agrariërs (4.200 stuks) 
Bedrijfsplanvouchers, voor omschakeling naar duurzame landbouw (311) 
Opleidingsvouchers, voor bedrijfscoach in duurzame landbouw (78).
N.B.: Via de Friese Landbouw Adviespool kun je advies krijgen van niet-BAS geregistreerde adviseurs.

De advies- en bedrijfsplanvouchers zijn, voor zover de voorraad strekt, beschikbaar tot 15 mei 2022. De Sabe-regeling is voor de opleidingsvouchers geopend tot 1 oktober 2022.

Voor de opleidingsvouchers zijn er twee nieuwe opleidingen tot bedrijfscoach. Naast de inmiddels bekende Bedrijfscoach Stikstof opleiding (werkende op aandachtsgebied A1), zijn er nu ook op Precisielandbouw (A6) en Natuur-inclusief ondernemen in de landbouw (A5) opleidingen bij de groene kennisinstellingen.

Verslag Brûsplak Bokashi en Compostering

 

Donderdag 3 maart waren wij bij familie Jansma in Deinum voor een Brûsplaksessie rondom het thema Bokashi en Compostering. In totaal waren er zo’n 65 aanwezigen, onder wie melkveehouders, gemeente-ambtenaren, medewerkers van Staatsbosbeheer en It Fryske Gea en nog vele andere geïnteresseerden.

Het weer werkte enorm mee, maar ’s ochtends om 9.30 uur is het in maart in een kapschuur nog flink fris! Gelukkig waren de aanwezigen hierop voorbereid, was de koffie warm en na de tijd stond soep klaar.

De meeste vragen die tijdens de bijeenkomst gesteld werden gingen over:
Hoe om te gaan met:

 • onkruid
 • afval in het maaisel en
 • wet- en regelgeving.

Doordat sprekers vanuit de verschillende perspectieven aanwezig waren, konden eigenlijk alle vragen worden worden beantwoord.

Demo en pilot

We startten met een theoretisch gedeelte, hieropvolgend vond een demo met Bokashi plaats. Boer Jansma is twee jaar geleden gestart met het maken en de toepassing van Bokashi en doet mee met een pilot van de gemeente Leeuwarden. Wetenschappelijke resultaten zijn nog niet bekend, wel ziet de boer al meer bodemleven ontstaan. Dat is erg gunstig voor de biodiversiteit.

Presentaties van de sprekers

Het fysieke samenzijn stimuleerde boeren en ambtenaren om met elkaar in contact te treden en vervolgafspraken te maken. Zo hebben zich meerdere groepen boeren gemeld om met dit onderwerp aan de slag te willen gaan.

Presentatie LAP aan Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Stiens

Afgelopen woensdagavond waren Landbouw Adviespoolcoördinator Martine Hijlkema en Anne Jansma, adviseur natuurinclusieve landbouw bij Living Lab Fryslân te gast bij de VVB in Stiens. Aan een groep van zo’n 25 agrariërs is uitleg gegeven over beide organisaties en waarvoor men zoal bij LAP en/of LLF kan aankloppen.

Martine

Martine heeft verteld over een aantal praktijkcasussen, zodat de aanwezigen meer een beeld hebben bij de vragen die ze zoal kunnen stellen om natuurinclusieve landbouw (NIL) op hun eigen bedrijf te introduceren of verder door te voeren.

Anne

Anne heeft verteld wat wij verstaan onder NIL, hoe zou je hier met kleine stapjes op je eigen bedrijf mee kunnen beginnen of verder kunnen doorvoeren?

De meeste vragen gingen over:

 • Hoe zijn de adviseurs gescreend?
 • Hoe werkt het als ik bel met een vraag, wat is de routing?
 • Schets eens een praktijkvoorbeeld van A – Z.
 • Wat is het budget per agrariër?
 • Wie bepaalt of de vraag in behandeling wordt genomen?
 • Waar moet de vraag aan voldoen?

Visuele terugblik op 2021 en een kerstgroet van het team Living Lab Fryslân en Landbouw Adviespool

Net als voorgaande jaren werpen we ook aan het einde van dit jaar weer een visuele blik op het afgelopen seizoen.

Er zijn weer vele fysieke en digitale bijeenkomsten georganiseerd, vele samenwerkingen tot stand gekomen en in verschillende vormen hebben we natuurinclusieve landbouw weten te stimuleren. Zowel grote als kleine veranderingen zien we in de praktijk, daar zijn we blij mee.

De beweging is in gang gezet en het proces loopt steeds beter en vlotter. Maar natuurlijk zijn we er nog niet, daarom gaan we volgende jaar vol enthousiasme door. Na eerst genoten te hebben van 2 weken kerstvakantie, 10 Januari zijn wij back in business.

Fijne feestdagen namens het hele team van Living Lab Fryslân en de Landbouw Adviespool.

Gerrie, Anne, Martine, Marijke en Carla

Brûsplakbijeenkomst: Efficiënt omgaan met stikstof

Nu de gasprijzen hoog zijn wordt het economisch nog interessanter om efficiënt
met stikstof om te gaan. Wat zijn de sturingsmechanismen die je als melkveehouder hebt?

Een aantal adviseurs van de Landbouw Adviespool praten u graag bij. Heeft u naderhand nog vragen? Meld het, dan koppelen we een adviseur aan u, die u verder helpt met uw bedrijfsspecifieke situatie.

Wat komt zoal aan bod:

• Eiwit via voer en eiwit via kunstmest.
• Sturen op eiwit vanuit eigen land.
• Hoe kun je stikstofefficiëntie verbeteren?
• Stikstof over de dam of van eigen land.

De sessie is erop gericht om kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen.

Klik hier voor de volledige uitnodiging in PDF.

Gastsprekers / Inspirators:

• Christiaan Bondt (onafhankelijk adviseur Ruwvoerwinning, verbonden aan Care4Soils)
• Boer Menno Bloemhof
• Jelmer Sietzema van Alfa
• Henk Heida van de Koolstofkring

Voor wie?

Friese melkveehouders.

Programma

 • 13:00 Aftrap,
  welkom en introductie.
 • 13:05 Informatie en inspiratie Christiaan Bondt van Care4Soils,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:30 Boer Menno Bloemhof vertelt over zijn praktijkervaring,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:40 Jelmer Sijtsma van Alfa vertelt over de financiële kant,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:50 Henk Heida van de Koolstofkring geeft praktisch advies
 • 14:00 In dialoog!

Voor wie nog met elkaar in gesprek wil gaan en een vraag wil stellen.

 • 14:30 Samenvatting
 • 14:45 Afsluiting

Aanmelden

Meld je uiterlijk 5 december a.s. hier aan

 

Evaluatie Kenniscarrousel

Na de organisatie van de Kenniscarrousel natuurinclusieve landbouw op 30 september jl. hebben we de deelnemers een aantal vragen gesteld ter evaluatie van de organisatie, de kennissessies en de adviseurs.

Graag delen we de inzichten met anderen, zodat meer partijen hier hun voordeel mee kunnen doen.

Opmerkingen over de workshopbegeleiders

De meeste begeleiders waren adviseurs van de Landbouw Adviespool.

Zij hebben sterren ontvangen van de deelnemers en middels een open vraag de positieve  opmerkingen en tips als reactie ontvangen. Dit ervaren we als heel waardevol en leerzaam, de inzichten worden gedeeld met de betreffende adviseurs.

Onderwerp Natuurinclusieve landbouw

We merken dat natuurinclusieve landbouw een breed palet aan mogelijkheden biedt en dat er tal van zienswijzen zijn. De ruimte voor dialoog die er bij elke sessie was, werd dan ook goed benut. Naast veel kennis van de adviseurs, is er ook enorm veel kennis in de praktijk.

Goed om met enige regelmaat samen te komen en de diverse inzichten te delen; dat maakt ons allen rijker en we denken minder in de eigen hokjes. Verder zijn er grote verschillen bij boeren en erfbetreders voor wat betreft innovatie; de ene is veel meer toekomstgericht dan de andere. Er zijn nog veel spelers die alleen vanuit de huidige kaders denken.

 • Het naslagwerk dat beschikbaar is gesteld werd als erg waardevol beoordeeld.

Opmerkingen over de organisatie

We hebben opgestoken dat een volgende Kenniscarrousel of separate Kennisbijeenkomst nog inhoudelijker en op specifiekere onderwerpen mag worden aangeboden. Nu tipten we in een uur tijd een breed onderwerp aan, dit was voor een aantal deelnemers te breed, ze hadden wel meer de inhoud in gewild.

 • Veel 5-sterren beoordelingen (maximaal haalbare) 😃
 • Goede locatie.
 • Uitstekend georganiseerd.
 • Aanbod qua lunch mag iets diverser.
 • In de uitnodigingen meer vertellen over de inhoud van de presentaties.
 • Volgende keer meer focussen op specifieke thema’s.
 • Eén uur met interactie is te kort.
 • Prachtige omgeving, wel koud in de locaties.
 • Ongedwongen sfeer.
 • Parkeren was een uitdaging.
 • Volgende keer meer de focus op de boeren i.p.v. op de erfbetreders.
 • De overall indruk is dat het te oppervlakkig bleef.
 • Heel fijn dat er ruimte was om te netwerken.
 • Volgende keer ook een boer aan het woord laten die al stappen heeft gezet.