Boerenexperimenten in de Friese kleiweide – de LAP helpt

Vanuit de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw worden vernieuwende ideeën van twee of meer agrarische ondernemers ondersteund.  Denk bijv. aan een experiment op het gebied van natuurinclusieve teelttechniek, perceelinrichting, smart farming en/of gebruik van omgevingsfactoren of een combinatie daarvan.

Voor wie?

Samenwerkingsverbanden van twee of meer agrarische ondernemers in de Friese Kleiweide al dan niet samen met gebiedspartijen als terreinbeheerders of ketenpartijen. Hierbij moet een agrarische ondernemer als penvoerder op te treden.

De LAP kan boeren helpen met hun aanvraag om zo inhoud te geven aan het projectplan, de begroting en dekkingsplan. De LAP regelt dan een adviseur met de expertise die aansluit bij de plannen van de ondernemer. Neem gerust contact met ons op en we helpen je verder.

Kenniscarrousel: ûnder de streep

Op dinsdag 11 oktober a.s. organiseert Living Lab Fryslân i.s.m. de Landbouw Adviespool van 9.00 – 14.30 uur een Kenniscarrousel in De Wartenster in Wartena. Een Kenniscarrousel is een kennisdag met een praktische insteek. De aanwezigen krijgen kennis aangereikt, maar gaan waar mogelijk tijdens de workshops ook praktisch aan de slag (denk aan zelf berekeningen maken, etc.).

Het thema van de Kenniscarrousel van dit jaar is Verdienmodellen. Na een algemene, plenaire inleiding gaan we in kleinere groepen in kennissessies en workshops verder aan de slag. We gaan in op mogelijkheden, geven inzicht en inspiratie.

Workshop-aanbod

 1. Nieuwe GLB en eco – regelingen.
  Met medewerking van:

  • Melkveehouder Thom Miedema
  • Provincie Fryslân
  • RVO
  • Alfa Accountants (Akkelien Hettinga)
 2. Hoe kan een emissiearme bedrijfsvoering leiden tot een gunstig verdienmodel?
  Met medewerking van:

 3. Kansen voor de agrarische sector voor het bieden van oplossingen voor klimaat- en andere maatschappelijke uitdagingen. Mét een interessant verdienmodel.
  Met medewerking van:

  • Pieter van der Valk
 4. Hoe zorg ik met een verbeterde marketing- en communicatieaanpak voor meer rendement in mijn extra bedrijfstakken?
  Met medewerking van:

  • Carla Boonstra
 5. Regeneratieve landbouw = lonend. Resultaten en inzichten uit het project ‘Onder de streep’. Kennis- en inspiratiedeling uit de (studie) groep, met o.a. Friese boeren.
  Met medewerking van:

 6. Zelf rekenen aan extensivering. Met medewerking van:

Eén van de workshops van deze dag zal in het teken staan van het project ‘Onder de streep, dit is eerder door een samenwerking met Wij.Land, Living Lab Fryslân, De Natuurverdubbelaars en ALAN Accountants ontstaan. Er hebben al 10 – 15 Friese innovatieve boeren aan dit project meegedaan, waarbij berekend is wat je onder de streep overhoudt als bedrijf wanneer je in verregaande mate natuurinclusieve landbouw toepast. Het doel van dit project is om bedrijfskundig en boekhoudkundig inzichtelijk te maken wat deze manier van landbouw doet met het businessmodel van agrariërs. Er is eind dit jaar ruimte voor meer boeren om aan een studiegroep met dit thema mee te gaan doen.

Verder komt het nieuwe GLB en de Eco-regelingen aan bod. Denk daarnaast aan Bedrijfseconomisch advies, wellicht komt er nog een workshop Marketing (interessant voor boeren die aan huis of via een ander kanaal verkopen) en er komt nog meer. In september volgt duidelijkheid over het gehele programma.

Na de gezamenlijke lunch vinden er nog veldbezoeken met verschillende thema’s plaats bij boeren in de omgeving van Wartena.

Deelname aan studiegroepen

Heb je na deze dag behoefte aan meer verdieping? Dan bieden we de mogelijkheid om je in te schrijven voor verschillende studiegroepen, die vanaf eind 2022 van start gaan.

Aan deze dag zijn voor de aanwezigen geen kosten verbonden. Je kunt nu alvast je plek reserveren, er is plaats voor maximaal 85 deelnemers.

Deelname aan studiegroepen over natuurinclusieve landbouw

Living Lab Fryslân en de agrarische collectieven in Fryslân zijn van plan om dit najaar gezamenlijk 5 studiegroepen op te zetten vanuit de Landbouwadviespool (LAP) Fryslân. Wil je van collega-agrariërs en experts leren over onderwerpen als kruidenrijk grasland, bodembeheer, optimaliseren van de bedrijfskringloop of de economische aspecten van natuurinclusieve landbouw (NIL), meld je dan aan.

Deelname

Deelname is gratis, vanwege een bijdrage uit de Sabe regeling. Je kunt je individueel aanmelden of als groep. Je mag ook zelf een onderwerp aandragen. De bijeenkomsten hebben een praktische insteek.

Opbouw studiegroepen

 • Een studiegroeptraject bestaat uit 4 bijeenkomsten en een excursie.
 • Er zijn 5-10 deelnemers.
 • Samen met de deelnemers wordt het programma opgesteld.
 • De begeleider is een ervaren studiegroepbegeleider of een coördinator vanuit het collectief
 • Er is ruimte voor het inschakelen van inhoudelijke experts
 • Ieder bedrijf is anders, er is ruimte om in te haken op ieders persoonlijke situatie.
 • Studiegroepen kunnen starten vanaf het najaar 2022.

Interactie tussen studiegroepen

 • Elk jaar is er een symposium met de terugkoppeling uit de 5 lopende studiegroepen, relevante workshops en presentaties.
 • Er worden twee korte webinars georganiseerd over inhoudelijke relevante onderwerpen.

Onderwerpen

De onderwerpen die centraal staan in de studiegroep worden bepaald op basis van de behoefte van de deelnemers, maar je kunt denken aan:

 • Natuurinclusieve landbouw (maatregelen en inpassing in bedrijf)
 • Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (maatregelen, beheer en inpassing in bedrijf)
 • Optimaliseren bedrijfskringloop
 • Kruidenrijk grasland (inpassing en beheer)
 • Eiwitgewassen
 • Bodem
 • Bedrijfseconomische aspecten van ANLb en natuurinclusieve landbouw
 • Samenwerking melkveehouderij en akkerbouw
 • Biodiversiteit rondom het boerenerf

De Landbouwadviespool (LAP)
De pool is opgezet door Living Lab Fryslân en heeft een nauwe band met de agrarische collectieven. Er zijn inmiddels zo’n 30 onafhankelijke adviseurs aangesloten, elk expert op zijn/haar eigen gebied en er zijn 40 cases afgerond. De LAP is hét platform en instrument voor kennisdeling over Natuurinclusieve landbouw binnen Fryslân, zowel voor individuele vragen als leren in groepen.

Aanmelden

Heb je belangstelling voor één van onze studiegroepen? Meld je alvast aan via deze link
In samenspraak met de agrarische collectieven worden de studiegroepen opgezet en de onderwerpen bekend gemaakt. Er is plek voor 5 groepen.

Mening van Friese boeren over natuurinclusieve landbouw

Begin dit jaar is door de provinsje Fryslân i.s.m. de WUR en ons een enquête over natuurinclusieve kringlooplandbouw opgesteld en verspreid onder Friese boeren.

Samenvatting:

De enquête is door 383 boeren volledig ingevuld. 77% daarvan is melkveehouder, 7% akkerbouwer, 0,3% glastuinbouwer, 4,9% gemend bedrijf, 1% intensieve veehouderij en 9,7% vormde een gemende groep van geiten-, zoogdieren-, schapen-, paardenhouderij- en loonbedrijven. 91% heeft een regulier boerenonderneming en de overige ondernemers richten zich op biologisch(-dynamisch) boeren.

De resultaten dragen direct bij aan de gezamenlijke aanpak van een aantal actiepunten uit de Friese Landbouwagenda die de provincie de komende jaren samen met boeren wil oppakken.

Het blijkt uit de resultaten dat:

De meeste boeren heil zien om meer te gaan doen aan duurzaam bodembeheer. Weide- en akkervogelbeheer is populair en 46% is al druk met het welzijn van hun dieren en willen hier nog meer aandacht aan besteden. De omslag naar een volledige biologische of biodynamische vorm van landbouw is voor maar liefst zo’n 80-90% een brug te ver.

Verder geeft meer dan de helft van de boeren aan dat de wensen uit de markt en van overheden te vaag zijn.

Klik hier om de volledige samenvatting te lezen.

Transitiefonds

Een onderdeel van de Landbouwagenda is een transitiefonds voor de omschakeling naar natuurinclusieve kringlooplandbouw. We zijn daarom benieuwd naar waar boeren op dit moment staan met hun bedrijf, waarmee zij aan de slag willen en tegen welke belemmeringen zij aanlopen.

In gesprek

 • 62 Boeren hebben aangegeven gebruik te willen maken van een adviseur van de Landbouw Adviespool.
 • 135 Boeren zijn bereid om met een
  gedeputeerde, statenlid of ambtenaar van de provincie in gesprek te gaan. De provincie
  nodigt deze mensen hiervoor uit.

Inmiddels is een paar keer een groep boeren bij de provinsje op bezoek geweest en in gesprek gegaan met ambtenaren. Voor beide kanten leverde dit meerwaarde op in de vorm van begrip voor elkaar en goed om een gezicht bij de verhalen te hebben. Bij de uitrol van de Landbouwagenda wordt rekening gehouden met de inzichten die de enquête en de gesprekken hebben opgeleverd.

Overige inzichten, opvallende zaken

 • Een aantal boeren geeft aan dat natuurinclusieve landbouw nog steeds een holle frase is. Wat wordt er precies mee bedoeld?
 • Het sentiment is nogal wrang, de verhouding tussen overheid – boer is momenteel niet op z’n sterkst.
 • Wet- en regelgeving strookt niet altijd met natuurinclusieve landbouw, dit wekt frustratie op.
 • Kringlooplandbouw is een farce. Het moet een kringloop gemeenschap worden. De burger/consument is het grote gat in de kringloop; er worden allerlei eisen gesteld aan de boer, maar uiteindelijk koopt men toch dát, net iets duurdere, product niet.
 • Het merendeel van de boeren wil wel en ook nog wel meer natuurinclusief worden, maar er staat nog niet voldoende rendement tegenover.
 • Boeren geven aan dat overheden zelf het goede voorbeeld moeten tonen en de eigen zaken op orde moeten hebben. Denk aan bestrijding van de Berenklauw, Jacobskruiskruid, distels, etc. Incl. goed bermonderhoud en maaien.
 • Waar de meeste boeren mee aan de slag willen is: Duurzaam bodembeheer, energie-opwekking, werken met andere machinerie, weidegang en kunstmestreductie.
 • De intentie van de enquête is goed, dat de ambtenaren met boeren in gesprek gaan en dat niet alleen besluiten en regels uitgedacht en genomen worden vanachter een bureau.
 • Boer boer laten zijn en niet de ambtenaren de regie geven.
 • Er zijn genoeg ideeën, initiatieven en bijeenkomsten. Daaraan ligt het niet dat de transitie niet sneller dan snel gaat.
 • Denk niet te makkelijk over de transitie naar natuurinclusief; een goed verdienmodel maken met deze vorm van landbouw vraagt veel creativiteit, ambtenaren moeten daar niet te makkelijk over denken.
 • Werk meer vanuit een integrale visie. Niet alleen de boeren indelen met termen, maar bijv. met sterren en dan ook de hele sector eromheen indelen met sterren.
 • Er is grote behoefte aan een duidelijk en stabiel beleid voor op de langere termijn.
 • Plannen moeten gestaafd worden aan de realiteit en niet alleen vanachter een bureau uitgedacht, zonder in gesprek te gaan met boeren.
 • Flexibeler met elkaar omgaan en geen extra controle; niet vanuit wantrouwen met elkaar omgaan.
 • Natuurclubs krijgen voor miljoenen aan subsidies en donaties en daar zie je in de praktijk weinig van terug. Boeren doen veel meer aan landschapsbeheer, maar krijgen daar nauwelijks tot niet voor betaald. Dit is niet eerlijk en klopt niet.
 • Een transitie slaagt niet in een paar jaar, ga uit van langere periodes, minimaal 8 jaar.
 • De omslag moet financieel uit kunnen en liever natuurlijk financiële meerwaarde opleveren.
 • Werken MET boeren. Niet ZONDER boeren. Boeren een vergoeding geven voor beheer van land(schap). Richten op gezinsbedrijf niet op industrieel bedrijf. Dus bijv. een maximale vergoeding per bedrijf en geen hectare vergoeding.
 • Boeren hebben hun tijd wel nodig om voor de dieren te zorgen en AL het papierwerk bij te houden. Laat de provinsje daar wat aan doen; maak het boeren makkelijker om ergens aan mee te doen.

 

Voorbereiding bijeenkomst Landbouw Adviespool 1 jaar!

We zijn druk bezig met de voorbereiding van vanmiddag, dan is er nl. een excursie voor de 30 adviseurs van de Landbouw Adviespool.
De LAP is 1 jaar actief en inmiddels hebben we al 40 cases in behandeling en/of afgerond. Dat mag gevierd worden! 🎊😊
Vanmiddag gaan we met elkaar op excursie naar Gruttoland van boer Murk Nijdam in Wommels. 
Kijk voor meer informatie zelf gerust eens rond op de site van de Landbouw Adviespool https://www.lap.frl . Je vindt daar ook de kennisdocumenten die zijn gemaakt op basis van de afgeronde cases.
Tenslotte: Heb je als boer zelf een bedrijfsspecifieke vraag? Er staan 30 onafhankelijke adviseurs voor je klaar, tot € 1500 is het advies gratis.

Presentatie aan afd. Agri van Rabobank

Vanochtend waren we uitgenodigd door de Rabobank om te vertellen over Living Lab en de Landbouw Adviespool. Collega Carla Boonstra en LAP-coördinator Martine Hijlkema deden het verhaal.

Een dynamische bijeenkomst, waar we energie van kregen. Door goede vragen, veel interesse, mooie dialogen en het opdoen van nieuwe inzichten.

Al het informatiemateriaal is meegenomen. Als de medewerkers vragen in het veld tegenkomen over natuurinclusieve landbouw, kan men de poster ‘Rûchte is it nije moai’ uitdelen of de boeren verwijzen naar Living Lab en bij specifieke vragen over de toepassing hiervan voor hun eigen bedrijf verwijst men de boer door naar de Landbouw Adviespool.

Interesse in ons verhaal?

Mocht het voor uw organisatie ook interessant zijn dat wij meer vertellen over de LAP en/of LLF? Stuur dan een email naar info@lap.frl of info@livinglabfryslan.frl

#storytelling #samenwerking #lerenvanelkaar

P.S. De poster is als PDF te downloaden op de LLF-site: http://ow.ly/KGL450Jc0Q8 Ook kun je daar als boer een online test doen om te checken hoe natuurinclusief je al bezig bent.

Veldbijeenkomst op 1 juni in Eagum: Wat is natuurinclusieve landbouw?

Van de totale oppervlakte aan landbouwgrond wordt in Fryslân maar liefst 40% verpacht! Om meters te maken richting natuurinclusieve landbouw rijst de vraag: Kun je natuurinclusieve landbouw vertalen in pachtvoorwaarden?

Om hier handen en voeten aan te geven, willen we eerst, in de praktijk, uitleggen en vooral ook laten zien wat natuurinclusieve landbouw is.

I.s.m. provinsje Fryslân.

Klik hier voor de volledige uitnodiging.

Klik hier om u aan te melden.

LLF en LAP in Noordz

Wie zijn de mensen áchter LLF en LAP? Donderdag 21 april stond het team van Living Lab Fryslân/Landbouw Adviespool in bijlage Noordz van de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad.

Het hele artikel lees je hier

Brûsplakbijeenkomst Natuurinclusieve (ver)pacht

‘Grond speelt een sleutelrol in de transitie naar natuurinclusieve landbouw’.

Gelukkig zien we steeds meer partijen die welwillend staan ten opzichte van natuurinclusieve landbouw (NIL). Kun je dit ook vertalen in pachtvoorwaarden? Welke verschillende mogelijkheden zijn er om meer natuurinclusieve voorwaarden toe te passen die zowel voor de pachter als verpachter goed werkbaar en renderend zijn?

Deze vragen worden tijdens deze bijeenkomst belicht vanuit verschillende perspectieven.

We laten een breed scala aan mogelijkheden zien en de deelnemers aan de ronde tafel vertellen over hun ervaringen wat goed gaat en waar je op moet letten bij NIL-voorwaarden in pachtcontracten. Zo gaan we met elkaar de dialoog aan om elkaar te informeren en inspireren. Alleen met elkaar kunnen we een stap voorwaarts maken!

Wie komen allemaal aan bod?

Verpachters, denk aan: kerken, stichtingen, natuurorganisaties, overheden, marktpartijen, en nieuwe innovatieve grondinitiatieven, een aantal pachters en de WUR.

Interactieve sessie inclusief publiek in het kerkje te Friens (digitaal en fysiek)

Dit wordt een brûzjende, interactieve avond waarbij er voldoende tijd is voor het stellen van vragen en het voeren van een inhoudelijke dialoog. In het 2e deel van de avond gaan een aantal experts (vanuit verschillende perspectieven) een ronde tafel gesprek met elkaar aan onder begeleiding van een ervaren gespreksleider.

Uitnodiging

Lees alles over deze avond boordevol inspiratie in de uitgebreide uitnodiging en geef je op:

Klik hier voor informatie over het kerkje in Friens.