Landbouwadviespool gaat van start

Voor Friese boeren met bedrijfsspecifieke kennisvragen over natuurinclusieve kringlooplandbouw is de afgelopen periode een Landbouwadviespool (LAP) opgezet door provinsje Fryslân in samenwerking met Living Lab Fryslân als coördinerende partij. De pool is een netwerk van onafhankelijke adviseurs die Friese boeren op hun erf helpt bij natuurinclusieve landbouw (NIL). Hiermee sluit Fryslân aan bij initiatieven vanuit LNV om kennis over verschillende aspecten van NIL op het boerenerf te brengen.

Beide organisaties ervaren dat steeds meer boeren in Fryslân bezig zijn met natuurinclusieve landbouw (NIL) of daar meer concrete kennis over willen krijgen. NIL vergt vaak extensiever gebruik van grond of op een andere wijze met de bodem omgaan. Onafhankelijke adviseurs kunnen nu de vragen van boeren beantwoorden. Zij doen dit met ondersteuning van een netwerk van organisaties zoals de agrarische collectieven, landbouw- en natuurorganisaties, It Wetterskip, kennisinstellingen en de provincie Fryslân. Voorbeeldvragen kunnen zijn: Hoeveel kruidenrijk grasland is inpasbaar in de bedrijfsvoering? Hoe verbeter ik de bodemstructuur? Is mijn bedrijf niet te intensief om met NIL aan de slag te gaan? Zou ik meer in moeten zetten op andere teelten naast gras en mais?

Pool compleet en site live

Inmiddels maakt een gevarieerde groep van sterk inhoudelijke, onafhankelijke adviseurs deel uit van de pool om boeren te helpen met hun specifieke kennisvragen om stappen richting NIL te zetten. Sinds deze week staat de site www.lap.frl live. De komende periode wordt de site steeds meer gevuld worden met praktijkcases, inspirerende voorbeelden en kennis uit studiegroepen, zodat een grotere groep boeren de vruchten plukt van reeds opgedane kennis.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga gaf eerder dit jaar aan: “As provinsje wolle wy de oergong nei in natuerynklusive omrinlânbou mear gong jaan. Op it boerehiem komme in soad maatskiplike fraachstikken byinoar. Tagelyk moat dêr ek in goed stik brea fertsjinne wurde. Hokker plan makkest dan foar de kommende jierren? Wat is ienfâldich te feroarjen of ta te passen? Hoe hâlde guon dingen mei-inoar ferbân? Wat betsjut dat ekonomysk? Mei dizze Lânbou-advyspool besykje wy de Fryske boer by dy transysje op syn hiem te stypjen. Dat is in hiele moaie ûntwikkeling!”

Projectleider Gerrie Visser van Living Lab Fryslân vertelt: ‘Er komen bij ons veel vragen van boeren binnen over tal van onderwerpen aangaande NIL. Financieel gezien levert NIL de boer niet meteen meer op, maar wel veel meer biodiversiteit. Waar externe kennis vaak bij kan helpen is om vanuit een integrale, vernieuwende blik naar de totale bedrijfsvoering te kijken en op deze wijze te kijken naar meer ruimte voor biodiversiteit en een gezond verdienmodel’.