Valuta voor Veen

Ontwikkelen van verdienmodellen voor landbouw door het vermarkten van CO2 certificaten in veenweidegebieden

Samenwerkingsproject NNL – Niedersachsen

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en Nedersaksen onderzoeken nu hoe een landbouw samenwerkingsproject kan worden vorm gegeven. Gekozen is te starten met een gezamenlijke kennisuitwisseling inzake het gezond houden van de landbouwbodems.

Humusacademie 2020-2024

Het doel is de verbetering van de kwaliteit van de Friese akkerbouw bodems door middel van verhoging van het humusgehalte en anderszins begeleiding van de telers in behoud en verbetering van bodemkwaliteit

Multifunctioneel grasland, systeem innnovatie

Our central hypothesis is that permanent grasslands with a high plant species diversity can provide multiple functions simultaneously (‘multi- functional grasslands’): productivity and resilience against weather extremes, local and regional biodiversity, cattle and human health and reduced environmental impact (especially regarding climate change and nitrogen emissions) by enhancing circularity, which will benefit farmers, citizens and
society.

Duurzaam bodembeheer uitbreiding strorijke stalmest

Doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in het meerjarige effect van het niet onderwerken van strorijke stalmest op de bodemkwaliteit, nutriëntenemissie en bovengrondse biodiversiteit
in de akkerbouw op klei- en zavelbodems

Lesmateriaal Bodem

Ontwikkelen lesmateriaal over bodem

Kansrijke gebieden Veenweide

vraaggestuurd boeren/bodem; Bokashi, integrale benadering

Bokashi, de bodem in ontwikkeling

Verwaarden organische reststromen tot bodemverbeteraar

Klei in Veen

Lab-proef ism Westelijk Veengebied + veldproef 2 boeren Delfstrahuizen: doel is klei-humus complexen organiseren en daarmee vertragen
oxidatie in veen