Multifunctioneel grasland, systeem innnovatie

Our central hypothesis is that permanent grasslands with a high plant species diversity can provide multiple functions simultaneously (‘multi- functional grasslands’): productivity and resilience against weather extremes, local and regional biodiversity, cattle and human health and reduced environmental impact (especially regarding climate change and nitrogen emissions) by enhancing circularity, which will benefit farmers, citizens and
society.

Valuta voor Veen

Ontwikkelen van verdienmodellen voor landbouw door het vermarkten van CO2 certificaten in veenweidegebieden

Humusacademie 2020-2024

Het doel is de verbetering van de kwaliteit van de Friese akkerbouw bodems door middel van verhoging van het humusgehalte en anderszins begeleiding van de telers in behoud en verbetering van bodemkwaliteit

Duurzaam bodembeheer uitbreiding strorijke stalmest

Doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in het meerjarige effect van het niet onderwerken van strorijke stalmest op de bodemkwaliteit, nutriëntenemissie en bovengrondse biodiversiteit
in de akkerbouw op klei- en zavelbodems

Samenwerkingsproject NNL – Niedersachsen

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en Nedersaksen onderzoeken nu hoe een landbouw samenwerkingsproject kan worden vorm gegeven. Gekozen is te starten met een gezamenlijke kennisuitwisseling inzake het gezond houden van de landbouwbodems.

Mais demo’s NKG op puur veen

Veenoxidatie en kerendegrond bewerking ontmoedigen, communicatief

Subsidieregeling machines NKG loonwerkers

Loonwerkers doen mais- landwerk op veen, stimuleren aanschaf machines NKG

Integraal bodemproject

6 boeren verspreid over veengebied willen teruggang van opbrengsten pareren door aan bodem te gaan werken

Kansrijke gebieden Veenweide

vraaggestuurd boeren/bodem; Bokashi, integrale benadering