Nadere verkenning leverbot bij vernatting

onderzoek naar evt. toename leverbotbesmetting, salmonella bij vernatting veenweiden

Nadere verkenning stabiliteit veenoevers bij vernatting

onderzoek/inzicht in oorzaken en oplossingen afkalving veenoevers bij vernatting (haalbaarheid stabiele en natuurlijke oevers)

Muizenplagen, ontwikkelen platform, monitor en app

ontwikkeling “early warning systeem muizenmonitor en app

Blauwe diensten

Regionale oplossingen vinden voor waterissues, bijdragen aaan KRW en DAW. Specifiek wordt er gewerkt aan het vasthouden van water op hogere
zandgronden.

Transparante polder

Een proef waarbij boeren zelf de kwaliteit en afvoer van het oppervlaktewater gaan sturen middel flexibel peilbeheer.

Boeren meten water Veenweide

Meten en verzamelen van informatie over grondwater door boeren in veenweidegebieden

Schoon erf, schoon water

Verminderen erfafspoeling melkveehouderij

Proef onderwaterdrainage tegen peilverlaging

Grasopbrengst en zomer verhogen en vertraging van de inklinking van de veenbodem door middel van onderwaterdrainage

Aanpak perceelsemissie akkerbouw

Ontwikkelen en testen van maatregelen om emmissies van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.