Video’s ter promotie van de Landbouw Adviespool

‘Wat is de Landbouw Adviespool (LAP) precies’? ‘Wat kan ik daar verwachten’? ‘Is het gratis’? ‘Op welke manier kan ik verder geholpen worden door contact te leggen met de LAP’?

Bekendheid LAP

We merken dat er nog steeds wel onduidelijkheid heerst rondom de LAP en onbekend maakt onbemind, vandaar dat we met een filmer op pad zijn gegaan en met beeld en geluid meer duidelijkheid proberen te creëren. De LAP is best wel een uniek initiatief in agrarisch Nederland. Het biedt kansen voor agrariërs om gefundeerde stappen te zetten richting natuurinclusieve landbouw doordat een expert met je meedenkt en adviseert.

Tot € 1500,- is het advies gratis, inmiddels zijn er al tal van boeren aan adviseurs gekoppeld en cases uitgewerkt. We hopen dat de video’s wat meer duidelijkheid bieden. We hebben vier video’s opgenomen, vanaf nu brengen we de komende drie weken elk week een nieuwe casus in beeld voor inspiratie via social media.

We trappen nu af met de algemene video die algemene uitleg geeft over de Landbouw Adviespool.

Heb je vragen? Klik dan hier om contact op te nemen met Martine.

Nieuwsgierig naar de video’s die verschillende cases in beeld brengen? Je kunt ze hieronder al bekijken of via ons YouTube kanaal.

Casus Bodemvruchtbaarheid van Piet Jan Thibaudier uit Lemmer:

Casus Nieuwe stal voor vaste mest van Broer Voolstra uit Nes (Akkrum):

 Casus Kruidenrijk grasland van verpachter Okkinga en pachter Flapper uit Wartena:

Nieuwe openstelling Sabe-regeling op 4 april

Voor boeren en tuinders: Let op, op 4 april a.s. start er weer een openstelling van de Sabe-regeling. je kunt je voucher dan verzilveren bij BAS-erkende adviseurs.
 
Deze vouchers gaan meestal ‘als zoete broodjes over de toonbank’, wees er dus snel bij.
 
De Sabe regeling gaat open voor de volgende vouchers:
Adviesvouchers, voor innovatief advies over duurzame landbouw voor agrariërs (4.200 stuks) 
Bedrijfsplanvouchers, voor omschakeling naar duurzame landbouw (311) 
Opleidingsvouchers, voor bedrijfscoach in duurzame landbouw (78).
N.B.: Via de Friese Landbouw Adviespool kun je advies krijgen van niet-BAS geregistreerde adviseurs.

De advies- en bedrijfsplanvouchers zijn, voor zover de voorraad strekt, beschikbaar tot 15 mei 2022. De Sabe-regeling is voor de opleidingsvouchers geopend tot 1 oktober 2022.

Voor de opleidingsvouchers zijn er twee nieuwe opleidingen tot bedrijfscoach. Naast de inmiddels bekende Bedrijfscoach Stikstof opleiding (werkende op aandachtsgebied A1), zijn er nu ook op Precisielandbouw (A6) en Natuur-inclusief ondernemen in de landbouw (A5) opleidingen bij de groene kennisinstellingen.

Verslag Brûsplak Bokashi en Compostering

 

Donderdag 3 maart waren wij bij familie Jansma in Deinum voor een Brûsplaksessie rondom het thema Bokashi en Compostering. In totaal waren er zo’n 65 aanwezigen, onder wie melkveehouders, gemeente-ambtenaren, medewerkers van Staatsbosbeheer en It Fryske Gea en nog vele andere geïnteresseerden.

Het weer werkte enorm mee, maar ’s ochtends om 9.30 uur is het in maart in een kapschuur nog flink fris! Gelukkig waren de aanwezigen hierop voorbereid, was de koffie warm en na de tijd stond soep klaar.

De meeste vragen die tijdens de bijeenkomst gesteld werden gingen over:
Hoe om te gaan met:

 • onkruid
 • afval in het maaisel en
 • wet- en regelgeving.

Doordat sprekers vanuit de verschillende perspectieven aanwezig waren, konden eigenlijk alle vragen worden worden beantwoord.

Demo en pilot

We startten met een theoretisch gedeelte, hieropvolgend vond een demo met Bokashi plaats. Boer Jansma is twee jaar geleden gestart met het maken en de toepassing van Bokashi en doet mee met een pilot van de gemeente Leeuwarden. Wetenschappelijke resultaten zijn nog niet bekend, wel ziet de boer al meer bodemleven ontstaan. Dat is erg gunstig voor de biodiversiteit.

Presentaties van de sprekers

Het fysieke samenzijn stimuleerde boeren en ambtenaren om met elkaar in contact te treden en vervolgafspraken te maken. Zo hebben zich meerdere groepen boeren gemeld om met dit onderwerp aan de slag te willen gaan.

Presentatie LAP aan Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting Stiens

Afgelopen woensdagavond waren Landbouw Adviespoolcoördinator Martine Hijlkema en Anne Jansma, adviseur natuurinclusieve landbouw bij Living Lab Fryslân te gast bij de VVB in Stiens. Aan een groep van zo’n 25 agrariërs is uitleg gegeven over beide organisaties en waarvoor men zoal bij LAP en/of LLF kan aankloppen.

Martine

Martine heeft verteld over een aantal praktijkcasussen, zodat de aanwezigen meer een beeld hebben bij de vragen die ze zoal kunnen stellen om natuurinclusieve landbouw (NIL) op hun eigen bedrijf te introduceren of verder door te voeren.

Anne

Anne heeft verteld wat wij verstaan onder NIL, hoe zou je hier met kleine stapjes op je eigen bedrijf mee kunnen beginnen of verder kunnen doorvoeren?

De meeste vragen gingen over:

 • Hoe zijn de adviseurs gescreend?
 • Hoe werkt het als ik bel met een vraag, wat is de routing?
 • Schets eens een praktijkvoorbeeld van A – Z.
 • Wat is het budget per agrariër?
 • Wie bepaalt of de vraag in behandeling wordt genomen?
 • Waar moet de vraag aan voldoen?

Visuele terugblik op 2021 en een kerstgroet van het team Living Lab Fryslân en Landbouw Adviespool

Net als voorgaande jaren werpen we ook aan het einde van dit jaar weer een visuele blik op het afgelopen seizoen.

Er zijn weer vele fysieke en digitale bijeenkomsten georganiseerd, vele samenwerkingen tot stand gekomen en in verschillende vormen hebben we natuurinclusieve landbouw weten te stimuleren. Zowel grote als kleine veranderingen zien we in de praktijk, daar zijn we blij mee.

De beweging is in gang gezet en het proces loopt steeds beter en vlotter. Maar natuurlijk zijn we er nog niet, daarom gaan we volgende jaar vol enthousiasme door. Na eerst genoten te hebben van 2 weken kerstvakantie, 10 Januari zijn wij back in business.

Fijne feestdagen namens het hele team van Living Lab Fryslân en de Landbouw Adviespool.

Gerrie, Anne, Martine, Marijke en Carla

Brûsplakbijeenkomst: Efficiënt omgaan met stikstof

Nu de gasprijzen hoog zijn wordt het economisch nog interessanter om efficiënt
met stikstof om te gaan. Wat zijn de sturingsmechanismen die je als melkveehouder hebt?

Een aantal adviseurs van de Landbouw Adviespool praten u graag bij. Heeft u naderhand nog vragen? Meld het, dan koppelen we een adviseur aan u, die u verder helpt met uw bedrijfsspecifieke situatie.

Wat komt zoal aan bod:

• Eiwit via voer en eiwit via kunstmest.
• Sturen op eiwit vanuit eigen land.
• Hoe kun je stikstofefficiëntie verbeteren?
• Stikstof over de dam of van eigen land.

De sessie is erop gericht om kennis uit te wisselen en inspiratie op te doen.

Klik hier voor de volledige uitnodiging in PDF.

Gastsprekers / Inspirators:

• Christiaan Bondt (onafhankelijk adviseur Ruwvoerwinning, verbonden aan Care4Soils)
• Boer Menno Bloemhof
• Jelmer Sietzema van Alfa
• Henk Heida van de Koolstofkring

Voor wie?

Friese melkveehouders.

Programma

 • 13:00 Aftrap,
  welkom en introductie.
 • 13:05 Informatie en inspiratie Christiaan Bondt van Care4Soils,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:30 Boer Menno Bloemhof vertelt over zijn praktijkervaring,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:40 Jelmer Sijtsma van Alfa vertelt over de financiële kant,
  incl. 1 á 2 vragen van deelnemers.
 • 13:50 Henk Heida van de Koolstofkring geeft praktisch advies
 • 14:00 In dialoog!

Voor wie nog met elkaar in gesprek wil gaan en een vraag wil stellen.

 • 14:30 Samenvatting
 • 14:45 Afsluiting

Aanmelden

Meld je uiterlijk 5 december a.s. hier aan

 

Evaluatie Kenniscarrousel

Na de organisatie van de Kenniscarrousel natuurinclusieve landbouw op 30 september jl. hebben we de deelnemers een aantal vragen gesteld ter evaluatie van de organisatie, de kennissessies en de adviseurs.

Graag delen we de inzichten met anderen, zodat meer partijen hier hun voordeel mee kunnen doen.

Opmerkingen over de workshopbegeleiders

De meeste begeleiders waren adviseurs van de Landbouw Adviespool.

Zij hebben sterren ontvangen van de deelnemers en middels een open vraag de positieve  opmerkingen en tips als reactie ontvangen. Dit ervaren we als heel waardevol en leerzaam, de inzichten worden gedeeld met de betreffende adviseurs.

Onderwerp Natuurinclusieve landbouw

We merken dat natuurinclusieve landbouw een breed palet aan mogelijkheden biedt en dat er tal van zienswijzen zijn. De ruimte voor dialoog die er bij elke sessie was, werd dan ook goed benut. Naast veel kennis van de adviseurs, is er ook enorm veel kennis in de praktijk.

Goed om met enige regelmaat samen te komen en de diverse inzichten te delen; dat maakt ons allen rijker en we denken minder in de eigen hokjes. Verder zijn er grote verschillen bij boeren en erfbetreders voor wat betreft innovatie; de ene is veel meer toekomstgericht dan de andere. Er zijn nog veel spelers die alleen vanuit de huidige kaders denken.

 • Het naslagwerk dat beschikbaar is gesteld werd als erg waardevol beoordeeld.

Opmerkingen over de organisatie

We hebben opgestoken dat een volgende Kenniscarrousel of separate Kennisbijeenkomst nog inhoudelijker en op specifiekere onderwerpen mag worden aangeboden. Nu tipten we in een uur tijd een breed onderwerp aan, dit was voor een aantal deelnemers te breed, ze hadden wel meer de inhoud in gewild.

 • Veel 5-sterren beoordelingen (maximaal haalbare) 😃
 • Goede locatie.
 • Uitstekend georganiseerd.
 • Aanbod qua lunch mag iets diverser.
 • In de uitnodigingen meer vertellen over de inhoud van de presentaties.
 • Volgende keer meer focussen op specifieke thema’s.
 • Eén uur met interactie is te kort.
 • Prachtige omgeving, wel koud in de locaties.
 • Ongedwongen sfeer.
 • Parkeren was een uitdaging.
 • Volgende keer meer de focus op de boeren i.p.v. op de erfbetreders.
 • De overall indruk is dat het te oppervlakkig bleef.
 • Heel fijn dat er ruimte was om te netwerken.
 • Volgende keer ook een boer aan het woord laten die al stappen heeft gezet.

 

 

 

Volop aanvragen voor advies

De Landbouw Adviespool is volop in actie. Sinds de zomer hebben we 15 – 20 vragen om advies ontvangen. Aan 8 vragenstellers zijn adviseurs gekoppeld en een aantal vragen kunnen we zelf beantwoorden, zonder daar expliciet een specialist aan te koppelen. Door ons uitgebreide netwerk en eigen kennis kunnen we een aantal vragen zonder experts te betrekken al volledig beantwoorden en zorgen voor voortgang.

Er komen ook vragen binnen die nog niet zo ver zijn dat er direct een specialist aan gekoppeld kan worden.  In die gevallen,  stemmen we een planning af met de vragensteller om in een later stadium de vraagstelling alsnog op te pakken.

Vragen van diverse aard
De vragen die binnenkomen zijn heel divers van aard. Het gaat van CO2 vastlegging tot duurzame stallenbouw. Van het herstel van ronde akkers en greppelland tot bedrijfseconomische berekeningen om over te stappen op bijv. biologische landbouw.

Mooi om te zien dat inmiddels een groot netwerk zich opent om elkaar verder te helpen. Wij zetten zoveel mogelijk effort en kennis en kunde in om de boeren van A naar B te helpen.

Zelf een vraag?

Heb je ook een bedrijfsspecifieke vraag omtrent verduurzaming waar je advies bij nodig hebt? Meld je dan aan via de site van de Landbouw Adviespool

Afgeronde casussen publiceren we op de site, zodat meer boeren de vruchten kunnen plukken van vragen die al beantwoord zijn.

Hoe kan een grupstal de juiste waardering krijgen in de Kringloopwijzer en PlanetProof?

Na de Kenniscarrousel die we op 30 september jl. organiseerden, ontvingen wij meerdere verdiepende vragen aan onze Landbouw Adviespool. Eén van deze vragen had betrekking op de waardering van een grupstal in de Kringloopwijzer en PlanetProof. Boeren kunnen deze emissiearme stallen niet juist kwijt in deze monitors, ze hebben alleen de mogelijkheid om de stal te waarderen in de categorie Overige stalsystemen, maar dat is een variant met hoge emissies.

De adviesvraag:

Ik heb een grupstal met kettinguitmesterij. De vaste mest gaat buiten op de bult en de gier eronder in de put, dit is een emissiearm stalsysteem. Vaak wordt in onderzoeken naar deze opslag gerefereerd, het is ideaal dat de mest gescheiden wordt. Echter, bij de Kringloopwijzer en PlanetProof van Friesland Campina kan ik mijn stalsysteem niet juist kwijt. Ik heb van meerdere boeren gehoord dat ze hier ook tegenaan lopen. De stal valt dan onder Overige stalsystemen en dat is een variant met hoge emissies. Ik loop eigenlijk overal dood. Het enige advies dat ik heb gekregen is dat ik een proefstalstatus moet aanvragen. Maar dat vind ik vreemd aangezien dit het oudste stalsysteem is dat er is. Hebben jullie misschien een idee hoe dit stalsysteem ook geaccepteerd kan worden?

Antwoord:

De beste RAV-code die kan worden ingevuld is A1.1 dat is één voor een grupstal, al is dat dan gebaseerd op de drijfmestgrup met stalen roosters. Er is geen RAV-code voor grupstallen met vaste mest en die gaat er naar verwachting ook niet meer komen, omdat deze stallen in de toekomst hoogstwaarschijnlijk zullen gaan verdwijnen. Voor een nieuwe RAV-code moet dan onderzoek en metingen gedaan worden en dat is een kostbare zaak en alleen zinvol geacht voor grote groepen stallen.

Van de adviseur: Als hij tot nu toe Overige stalsystemen heeft ingevuld (RAV-code A1.100) dan heeft hij inderdaad een hoge emissiefactor per kg nl. 13 kg. Die van A1.1 is slechts 5,7 kg en dat is de stal met de laagste code die op de hele RAV-lijst staat, dus eigenlijk zo gek nog niet. Maar ik begrijp zijn punt wel, want vaste mest bij de bron scheiden is het allermooist. Let echter wel op: de mesthoop achter de stal is ook een emissie-bron en wordt in de huidige normering (nog) niet meegerekend. Dus dat is mooi meegenomen.

Wat verder natuurlijk van belang is in de daadwerkelijke beperking van de

emissie in de praktijk is de manier van uitrijden van de gier. Als dit onverdund gebeurd dan is de emissie in de praktijk best wel stevig. Dus een goed praktijktip voor deze ondernemer is:

 • Vul RAV-code A1.1 in
 • Wees netjes op je mestvaalt
 • Verdun de gier met royaal water alvorens deze aan te wenden op het grasland

De boer over de LAP:

‘Ik ben heel tevreden over de LAP. Er werd snel gereageerd nadat ik mijn vraag had ingediend, ze pakten snel en serieus de weg naar een antwoord op. Ik werd goed geïnformeerd over welke wegen werden bewandeld om de vraag te beantwoorden. Dus de communicatie en advies was uitstekend. Voor ons als boeren is het best lastig om de weg te vinden binnen alle mogelijkheden en wet- en regelgeving.

Ik zie de LAP als een soort van kennisbank waar ik met mijn vraag terecht kan, het werkt voor mij als een soort van wegwijzer. Er zijn vele belangenorganisaties die aangeven dat ze de boer willen helpen, die ervaring heb ik niet met hen. Mocht ik de volgende keer weer een vraag omtrent dit thema hebben, dan meld ik me weer bij de LAP’.