Vruchtbare kringloop Noord Nederland

Status:In uitvoering
Trekker:LTO projecten
Partners:WUR
Looptijd:2018-2022
Omschrijving:

Vruchtbare kringloop Noord Nederland wil de kringlooplandbouw en het duurzaam bodem- en waterbeheer stimuleren. Het project wil agrarische ondernemers faciliteren in het creëren van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen.