Natuurinclusieve landbouw; wie, wat en waar in Fryslân?

Fryslân bruist van de experimentele projecten in het kader van natuurinclusieve landbouw. Maar weten de verschillende initiatieven dat wel van elkaar? De provinsje Fryslân en Living Lab willen de kennis van deze projecten ontsluiten en verbinden. Daarvoor maakten we een inventarisatie die nu voor iedereen beschikbaar is.

Doel
Doel van de lijst is om overzicht te creëren in de verscheidenheid aan experimenten, onderzoeken en projecten en de opgedane kennis hierin, zodat men in het veld van elkaar weet wie waar mee bezig is. Men vindt elkaar zo beter om samen te werken en we kunnen daarmee meer aanvullend op elkaar werken door ervaringen uit te wisselen. Het overzicht helpt ook om de vertaling van de opgedane kennis naar de praktijk sneller te laten verlopen.

Thema’s
Met hulp van allerlei initiatiefnemers is in beeld gebracht waar met welke thema’s wordt geëxperimenteerd. De projecten op de lijst hebben te maken met onder meer bodemverbetering, beweiding, weidevogels, milieuvriendelijke stallenbouw, waterkwaliteit, verzilting, restproducten (kringlooplandbouw) en kennis en onderwijs.

Klik hier voor een overzicht van alle projecten in een PDF-bestand.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar: info@livinglabfryslan.frl

Rol van Living Lab Fryslân

Het Living Lab heeft een ondersteunende en begeleidende rol bij het in de praktijk brengen van projecten op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Vernieuwing in de ketens: van boer, verwerker, retail tot consument.
  • Vernieuwing op gebiedsniveau: bijv. water opgaves, klimaat/CO2 opgaves.
  • Vernieuwing gericht op bedrijfsrendement: bijv. kostprijsverbetering via andere financieringsconstructies (zoals groenfinanciering), juridische vereenvoudiging, technologische innovatie.
  • Vernieuwing gericht op kwaliteitsverbetering: bijv. effectievere beheermaatregelen, samenwerking, technologische innovaties.

Methode

Het Living Lab begeleidt projecten van idee tot realisatie. Ideeën voor projecten kunnen worden aangedragen bij de projectleider van Living Lab. Mocht het idee aansluiten bij de doelen van Living Lab dan word het uitgewerkt via een aantal fases, van idee naar concept, naar plan van aanpak en uitvoering van het project.

De volgende projecten zijn momenteel in de provincie Friesland bekend. Bij een aantal van deze projecten is Living Lab Fryslân betrokken:

Valuta voor VeenIn uitvoering

Ontwikkelen van verdienmodellen voor landbouw door het vermarkten…
Friese Milieu Federatie
Bodem

Potato ValleyIn uitvoering

Door middel van het aanjagen en verbinden van kennis en kunde…
The Potato Valley
Gewas

Duurzaam bodembeheer uitbreiding strorijke stalmest

Doel van dit project is het verkrijgen van inzicht in het meerjarige…
HVHL
Bodem

Behandeling en hergebruik erfafspoelbaar water door innovatieve technieken

CEW
Bodem

Multifunctioneel grasland, systeem innnovatieIn uitvoering

Our central hypothesis is that permanent grasslands with a high…
UU
Bodem

Humusacademie 2020-2024In ontwikkeling

Het doel is de verbetering van de kwaliteit van de Friese akkerbouw…
SPNA, HVHL
Bodem

Samenwerkingsproject NNL – NiedersachsenIn ontwikkeling

De provincies Groningen, Fryslân en Drenthe en Nedersaksen onderzoeken…
Bioeco EDR initiatief
Bodem

Fjildlab NO FrieslandIn uitvoering

In het Fjildlab Noordoost-Fryslân worden vanuit verschillende…
NFW, Waadrâne, HVHL, ONOF
Circulair

Can-do (onderzoek)In uitvoering

In de regio Noord-Nederland wordt een living lab gecreëerd waarin…
WUR
Kennis / Onderwijs

LandbouwadviespoolIn ontwikkeling

Provincie Fryslân ziet het faciliteren van een onafhankelijk,…
Provincie Fryslân tot aan opdrachtverstrekking
Kennis / Onderwijs

Vruchtbare kringloop Noord NederlandIn uitvoering

Vruchtbare kringloop Noord Nederland wil de kringlooplandbouw…
LTO projecten
Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw

High-Tech voor biodiversiteitIn ontwikkeling

Inzetten van high-tech om ruimte te maken voor biodiversiteit…
WUR
Natuurinclusieve/ kringlooplandbouw