Cases

Uitgelicht met video

Bedrijfseconomische verkenning van nieuwe bedrijfsopzet met een biologische bedrijfsvoering

De bedrijfsopzet is gebaseerd op biologische beheer van landbouwgronden…

Meer biologische melk lokaal afzetten

Aanleiding Een biologische melkveehouder ten oosten van…

Bedrijfseconomische verkenning naar een biologische bedrijfsvoering

Aanleiding Een melkveehouder uit Noordwest Friesland wil…

Onderzoek uitbreidingsmogelijkheden

Aanleiding Een akkerbouwer in het noordoosten van de provincie…

Zelfzuivelen en huisverkoop

Aanleiding Een ondernemersgezin met een melkveehouderij…

Uitbreiding huisverkoop en oriëntatie zelfzuivelen

Aanleiding Een ondernemingsgezin met een melkveehouderij…

Bedrijfseconomische verkenning naar een biologische bedrijfsvoering

Aanleiding Een melkveehouder uit het zuidwesten van de…

Advies inzaaien kruidenrijk grasland

  Aanleiding Een melkveehouder ten noorden van Lemmer…

Over rusken, kruidenrijk doorzaaien en ecologisch slootschonen

Aanleiding en vraagstelling Een hobbyboerin uit een dorpje…

Mogelijkheden beheervergoedingen

Aanleiding Een melkveehouder uit centraal Friesland heeft…

Mogelijkheden erfinrichting t.b.v. landschappelijke inpassing en biodiversiteit

Vraagstelling Bij de herinrichting van ons boerenerf willen…

Ontwikkeling van melkveehouderij naar een biologische bedrijfsvoering

Vraagstelling Is de overgang naar een biologische bedrijfsvoering…

Vleesvee in natuurgebieden

Vraagstelling Hoe zorg ik voor een goede balans tussen…

Advies bodemvruchtbaarheid en kruidenrijk grasland schapenhouderij

Vraagstelling Een schapenhouder in de gemeente De Friese…

Verbeteren verzakkingen in grasland

Aanleiding Een melkveehouder uit de Waadhoeke kampt op…

Onderzoek naar het meer sluiten van de kringloop in een bestaande ligboxenstal

Inleiding Een in het zuiden van Friesland gelegen biologisch…

Bedrijfseconomisch advies natuurinclusief boeren

Vraagstelling Een melkveehouder uit Weststellingwerf heeft…

Begeleiding bij start tuinderij

Vraagstelling Een beginnend tuinder in de buurt van Drachten…

Verbeteren trapgevoeligheid

N.B.: bovenstaande foto dient slechts ter illustratie.   Vraagstelling Hoe…

Advies mogelijkheden weidevogelbeheer

Vraagstelling Een melkveehouder uit het midden van Friesland…

Erfontwerp

Vraagstelling Een echtpaar uit de buurt van Heerenveen…

Bokashi en compostering

Vraagstelling: Een melkveehouder uit Noordwest Friesland…

Veranderende bedrijfsvoering t.b.v. maximalisatie weidevogelpopulatie

“Op ’e wyn fan juster, kinst hjoed net sile” of wel…

Verlaging CO2-uitstoot en meer eiwit van eigen land

Vraagstelling Wat zijn voor mijn bedrijf de aanpassingen…

Op weg naar meer natuurinclusieve landbouw

Vraagstelling Een melkveehouder uit de gemeente Ooststellingwerf…

Advies erfindeling t.b.v. biodiversiteit en landschap

Vraagstelling Een melkveehouder uit de Greidhoeke wil…

Wisselende arbeidsbehoefte op een akkerbouwbedrijf

Aanleiding en vraagstelling De Noordelijke klei regio…

Verpachte percelen van extensief naar natuurinclusief

  Vraagstelling Het betreft een vraag van…
15 februari 2022

Verlenging huidige ligboxenstal met mestscheiding bij de bron

Vraagstelling De vraag die aan de LAP werd gesteld door…
04 januari 2022

Hoe kan een grupstal de juiste waardering krijgen?

Na de Kenniscarrousel die we op 30 september jl. organiseerden,…
03 november 2021

Langere beheerscontracten voor weidevogelgebieden

Na de Kenniscarrousel die we op 30 september jl. organiseerden,…
29 oktober 2021