Mogelijkheden beheervergoedingen

Aanleiding

Een melkveehouder uit centraal Friesland heeft de Landbouw Adviespool benaderd voor advies over de toepassing van natuurinclusieve (NIL) maatregelen op 18 ha. bij een natuurgebied.

Vraagstelling

Welke NIL-maatregelen kan ik op mijn land toepassen? LAP-adviseur Henk Oud heeft deze opdracht aangenomen.

Advies

  • Budget NPILV is momenteel opengesteld. Zoals de naam aangeeft is dit een vergoeding voor niet- productieve investeringen in landbouwgrond in veengebieden. Dit gebied zou daarvoor in aanmerking komen. Het betreft bijvoorbeeld het verbeteren van de waterhuishouding, het verbeteren van de bewerkbaarheid, enz. Het gaat dus niet om een jaarlijkse vergoeding voor productiederving. Indien dat zou worden uitgevoerd zou later een aanvraag kunnen worden gedaan voor Co2-vastlegging of een natte teelt. Dit kan gevolgen hebben voor de mestplaatsingsruimte. De boer geeft aan niet echt voor deze optie te voelen.
  • ANLB weidevogelpakketten. Deze moeten worden aangevraagd via de gebiedscoördinator. Op dit moment is de budgetaanvraag overtekend en is er niets mogelijk. Er bestaat een redelijke kans dat de budgetten in de toekomst verruimd worden en dan zou er ANLB weidevogelbeheer kunnen worden aangevraagd. Belangrijke voorwaarde om in te stappen is dat het beheer een onderdeel is van een groter gebied met weidevogelbeheer en dat betrouwbaar inzichtelijk is op perceelsniveau hoeveel en welke broedparen/-nesten er zijn en minimaal twee alarmtellingen. De subsidieverstrekker (Provincie Fryslân) schrijft voor dat in principe het ‘boerenland’ door de BFVW geteld wordt en het TBO-land door SOVON/BMP-tellers.
  • Tevens zou met dit land een aanspraak kunnen worden gemaakt op de GLB-ecoregeling, bijvoorbeeld om van zilver naar goud te komen, maar dat gaat hier lastig worden, omdat deze boer alleen aan deelweiden doen en dit ook niet zal veranderen.

Tijdens het gesprek is afgesproken dat de boer lid wordt van het plaatselijke agrarische collectief. Dan wordt hij via mailingen op de hoogte gehouden van alle zaken rondom agrarisch natuurbeheer.

Tevens zorgt de LAP-adviseur ervoor dat de boer op de wachtlijst voor ANLB komt. Als er beheer vrijvalt of er meer budget komt gaan ze weer om de tafel om te bekijken wat er mogelijk is.

Wellicht ten overvloede; de coördinator mag alleen beheer afsluiten indien dit ecologisch verantwoord is, dus als er voldoende vogels geteld zijn en het mozaïek voldoende kwaliteit heeft.

Concrete adviezen voor de lezer:

  • Via het plaatselijke agrarische collectief worden boeren op de hoogte gehouden van ontwikkelingen rondom agrarisch natuurbeheer.
  • Weidevogelstanden in ‘boerenland’ moet geteld worden door de BFVW, voor ‘TBO-land’ moeten SOVON/BMP-tellers worden ingezet.

Kijk goed naar de eisen en consequenties van bepaalde maatregelen en laat je hierin goed voorlichten.

N.B.: de bij dit artikel getoonde foto dient slechts ter illustratie en is niet verbonden aan deze case.

22.053/mz