Wanneer

26 maart om 19:30 – 21:30

Waar

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Organisator

Provinsje Fryslân

Beschrijving

In grote delen van Fryslân zit veen in de bodem. Het Friese veenweidegebied is 89.000 hectare groot. Om in dit gebied te kunnen wonen en werken is het ontwaterd. Hierdoor oxideert het veen en daalt de bodem. Als we nu geen maatregelen nemen, daalt de bodem steeds verder. Hierdoor verzakken woningen, wegen en riolering, verdrogen natuurgebieden eromheen en lopen de kosten van waterbeheer op. Ook komt door de bodemdaling CO2 vrij en draagt zo bij aan opwarming van de aarde en klimaatverandering.

Dit willen we bereiken
Het ontwerp-Veenweideprogramma 2021-2030 bevat de maatregelen die we tot 2030 willen nemen. Doel is veenafbraak, bodemdaling en CO2-uitstoot verminderen en de kwaliteit van landschap en natuur verbeteren. Ook willen we landbouw helpen zich aan te passen aan de veranderde omstandigheden en toerisme en recreatie verder ontwikkelen. Waar mogelijk combineren we doelen. Bijvoorbeeld een betere leefomgeving voor weidevogels, duurzame energieopwekking én het versterken van de leefbaarheid van het platteland.

Denk mee over het Veenweideprogramma!
Tot en met woensdag 30 december ligt het ontwerp- Veenweideprogramma 2021- 2030 ter inzage. In deze periode hebben belanghebbenden de mogelijkheid een zienswijze in te dienen. Maar wat betekenen de doelstellingen in dit programma nu voor de leefomgeving, de landbouw of voor de natuur?

Klik hier voor meer informatie.

Reserveren