Kleiweidesucces mede door inzet van Landbouw Adviespool

Onlangs had adviseur van de Landbouw Adviespool Nico Minnema (Successie Natuurzaken) een mooi succes op de Brandsma’s Pleats in Bolsward.

Brandsma had een aanvraag gedaan bij het Boerenexperiment Friese Kleiweide (Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw) voor het inzaaien van kruidenrijk grasland. Deze aanvragen worden ook vanuit de Landbouw Adviespool behandeld. Nico Minnema heeft een advies gegeven, waarin onder andere de aanleg van:

  • bolakkers
  • greppels
  • plasdras

werd opgenomen en bovendien heeft Nico een advies gegeven over welke kruiden ingezaaid zouden kunnen worden.

Daarmee lijkt dit voorjaar meteen succes te zijn geboekt, want er zijn 17 scholeksterparen, 13 tureluurs en 16 grutto’s geteld en dan is het lytsguod (o.a. zangvogels en kleine weidevogels) nog niet eens meegeteld. Wij zijn blij met deze mooie samenwerking, dat meteen al zulke resultaten heeft opgeleverd.