Fjildlab scheiden urine en feces

Innovaties op het gebied van mestscheiding in de stal en het verbeteren van de nutriëntenkringloop. Scheiden van urine en feces snijdt aan meerdere kanten: namelijk het verlagen van stikstofemissies en methaan, behoud van nutriënten in meststoffen

Meer uit mest, minder CO2

Masterclass over het onderwerp mono- mestvergisting. Daarnaast worden percelen bemonstert waar digestaat is opgebracht (bodem, bodemleven).

Natuurinclusieve melkveestal

Ontwikkelen natuurinclusief stalsysteem gericht op scheiden mest en urine, gebruik maken van stro als strooisel