Vruchtbare kringloop Noord Nederland

Vruchtbare kringloop Noord Nederland wil de kringlooplandbouw en het duurzaam bodem- en waterbeheer stimuleren. Het project wil agrarische ondernemers faciliteren in het creëren van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen.

Akkerbelt

GLB-pilot gericht op onderzoek naar inpassing van vergroeningsmaatregelen t.o.v. ANLb in akkerbouwgebieden

Greihoeke+

Gebiedsgerichte aanpak NIL voor gemeentes

Hoe? Zo!

Een methodiek ontwikkelen voor optimale sturing van GLB-vergroeningsmaatregelen op boerenbedrijven. GLB-pilot

Twirre

Werkgroep voor het verbeteren van de leefomgeving (biodiversiteit) in Noord-Oost Friesland. Input dient ook voor nieuwe
omgevingswet.

Zwagermieden

Verkenning samenwerken op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Versterken natuur en landbouw (weidevogelbeheer) in de
Zwagermieden.

ANV de Greidhoeke

Toepassen natuurinclusieve maatregelen in de bedrijfsvoering. Welke maatregelen kunnen bedrijven nu al toepassen op het bedrijf die bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit en

30 boeren NW Sneek Legean

Toepassen natuurinclusieve maatregelen, inspelen op veenweide problematiek. Hoe kunnen we nu al van start gaan? Welke maatregelen kunnen we toepassen buiten het ANLb