Grutsk op ús Greidefûgels

Status:In uitvoering
Trekker:BFVW
Partners:HVHL, Nordwin, Cumela, LTO, KBF, PPZ
Looptijd:2019-2020
Omschrijving:

Stimuleren gebruik kruidenrijk grasland door middel van campagne en beschikbaar stellen kruidenrijk graszaad (1ha) voor 300
melkveehouders in Fryslân