Samen met gedeputeerde Fokkinga op bezoek bij Woudstra’s pleats

Vandaag hadden we onze jaarlijkse bijeenkomst met gedeputeerde Fokkinga, mensen van de afdeling Landbouw, afdeling Natuur van provinsje Fryslân, het bestuur van Living Lab Fryslân en ons team. We waren dit keer te gast bij Jan en Jojanneke Woudstra van Woudstra’s pleats.

Vice versa is veel kennis en inspiratie gedeeld.

  1. We zijn begonnen met een presentatie van Jan Woudstra over hun bedrijfsvoering

In het kort: In 2020 hebben zij diverse (voeder)hagen aangeplant rondom de boerderij. Deze fungeren o.a. als veekering, voeding voor de koeien en zorgen zichtbaar voor veel biodiversiteit.

Zij geloven in een goede balans tussen ecologie en economie in hun bedrijfsvoering. Kringlopen op het bedrijf worden zo goed mogelijk gesloten. Dit geldt niet alleen voor ecologische kringlopen, maar wordt bijv. ook doorgevoerd bij verbouwingen door bouwmateriaal te hergebruiken.

Bij alle activiteiten is veel aandacht voor het omringende natuurlijke Friese landschap. Ruwvoer wordt van eigen land gehaald en ze boeren ‘grondgebonden’. Dit betekent dat het aantal koeien in balans is met het aantal hectare land.

Voederhagen

Nu helpen ze met het initiatief Boeren met bomen andere boeren om voederhagen te planten. De hagen bieden veel biodiversiteit en in de planten zitten veel mineralen en tannines voor het vee. Heel fijn dat dit onderdeel nu ook is opgenomen in het nieuwe GLB, zodat boeren hier een vergoeding voor kunnen krijgen.

Minder eiwit – gunstig ureumgetal

Volgens Jan is de grootste winst voor melkveehouders te halen in minder eiwit.  Hij streeft naar een ureumgetal van 18 punten. Dan is het financiële voordeel het grootst, hij hoeft minder mest af te voeren en koopt minder eiwit aan.

Drugs

Vergelijk kunstmest maar gerust met drugs. Afbouwen moet je rustig aan doen.

2. Collega Carla Boonstra vertelde over de stavaza rondom Living Lab

We zitten ver boven de gestelde provinciale doelstellingen. Verder:

  • Dit jaar zijn er maar liefst 13 studiegroepen actief!
  • Op alle andere onderdelen zitten we in de groene cijfers.
  • We richten ons steeds meer niet alleen op de boeren, maar op de periferie, de schil, om de boeren heen. Dit zijn immers belangrijke beïnvloeders van boeren en niet alleen boeren moeten een omwenteling maken, maar alle ketenpartijen.
  • I.v.m. kringlooplandbouw richten we ons langzamerhand ook meer op akkerbouw.
  • Verder zien we dat de afgelopen jaren een verschuiving is ontstaan in doelgroepsegmenten, inmiddels zijn we bij het ’tweede peloton’ aanbeland.

3. Collega Martine Hijlkema vertelde over de stavaza rondom de Landbouw Adviespool.

  • Gunstig is dat we al op 51 gerealiseerde casussen zitten.
  • Boeren weten de LAP steeds beter te vinden en
  • we merken dat men via mond tot mond reclame bij de LAP komt.
  • Daarnaast zijn er andere initiatieven in de provinsje die gebruik willen maken van de tool / het format van de LAP. Denk aan boerenexperimenten vanuit de Regiodeal natuurinclusieve landbouw – Friese Kleiweide en vanuit de projectgroep rondom de Veenweide is interesse om de adviseurs van de LAP in te zetten voor vraagstukken van hun boeren.

Tenslotte:

Het was goed om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe het veld er voor staat, waar we nog meer de verbinding kunnen vinden en de blik alvast te richten op toekomstige uitdagingen.